Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Tydligare regler om fri rörlighet för EES-medborgare och deras familjemedlemmar SOU 2012:57

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utlänningslagen och utlänningsförordningen behandlar frågor om utlänningars rätt att resa in, vistas och arbeta i Sverige. För EES-medborgare och deras familjemedlemmar gäller i många avseenden andra regler än för övriga utlänningar. Utredningens uppdrag har varit att överväga en klarare uppdelning mellan bestämmelserna som rör EES-medborgare och deras familjemedlemmar och bestämmelserna som rör andra utlänningar.

Utredningen har utvärderat olika författningstekniska lösningar. Bland dessa ingår att samla reglerna om EES-medborgare och deras familjemedlemmar i ett särskilt kapitel i utlänningslagen respektive utlänningsförordningen eller i en särskild lag och en särskild förordning. Utredningen har också övervägt en modell som förekommer i våra nordiska grannländer. Denna innebär att de mest centrala reglerna som gäller för EES-medborgare och deras familjemedlemmar skiljs ut och placeras i ett särskilt kapitel i respektive utlänningsförfattning alternativt i en särskild författning. Utredningen har funnit att dessa alternativ inte innebär någon tydlig förbättring jämfört med nuvarande ordning.

Utredningen förespråkar i stället en lösning som innebär att den nuvarande grundstrukturen behålls och att regleringen förtydligas genom mera begränsade systematiska och språkliga förbättringar. De största förändringarna föreslås i bestämmelserna om avvisning och utvisning i 8 kap. utlänningslagen. Utredningen föreslår att det kapitlet får en helt ny struktur och språklig utformning. Vidare föreslår utredningen vissa ändringar i de grundläggande bestämmelserna om inresa, vistelse och arbete och i bestämmelserna om behållande av uppehållsrätt.

I huvudsak föreslås inga materiella ändringar.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)