Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt – IT-standardisering inom socialtjänsten SOU 2013:77

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Behovet av ökad standardisering lyfts ofta fram från utförare och huvudmän inom både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Standardisering är en förutsättning för ett bättre informationsflöde mellan utförare och huvudmän inom både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Standardisering skapar möjligheter för huvudmännen så att ändamålsenlig information utifrån ett kvalitets-, effektivitets- och säkerhetsperspektiv når rätt brukare när den behöver det.

Behovsinventeringen visar på och speglar de visioner som driver E-delegationens arbete och som skapar en förvaltning som är så enkel som möjligt för så många som möjligt, utifrån brukarens behov. E-delegationen bedömer att inga specifika förslag om vilka standardiseringar som är lämpliga kan lämnas på området. Detta bör utredas vidare av de etablerade organisationerna inom e-hälsoområdet. E-delegationens bedömning är även att djupare analysarbete ska genomföras inom informationssäkerhetsområdet, för att ta hänsyn till att vård och omsorg är samhällsviktig verksamhet som i hög grad är beroende av information för att fungera.

Utgångspunkterna i detta arbete ska vara de nationella strategierna på området, Strategi för stärkt informationssäkerhet inom vård och omsorg samt Strategi och handlingsplan för samhällets informationssäkerhet.