Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt - den mjuka infrastrukturen på väg SOU 2012:18

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Vid regeringssammanträdet den 26 mars 2009 bemyndigade regeringen statsrådet Mats Odell att tillkalla en delegation med uppdrag att samordna myndigheternas it-baserade utvecklingsprojekt och skapa goda möjligheter för myndighetsövergripande samordning (dir. 2009:19).

Generaldirektören Mats Sjöstrand förordnades att vara ordförande i Delegationen för e-förvaltning (Fi 2009:01) från och med den 26 mars 2009.

Delegationens ordförande Mats Sjöstrand entledigades den 1 augusti 2011, och generaldirektören Annika Bränström förordnades samma dag till ny ordförande. Delegationen har antagit namnet E-delegationen.

Det här är delegationens sjätte betänkande som beskriver arbetet med att etablera en ny mjuk infrastruktur för e-förvaltning. Bland annat har delegationen tagit initiativ till förstudierna Min ärendeförteckning, Mina fullmakter och Effektiv informationsförsörjning.

Delegationen har dessutom påbörjat ett arbete med att ta fram ett ramverk för nationell interoperabilitet som ska förenkla informationsutbytet mellan offentliga organisationer och med externa aktörer.

Delegationen fortsätter sitt arbete i enlighet med direktiven.