Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Under konstruktion - framtidens e-förvaltning SOU 2010:62

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Det finns ett stort behov av att finna en finansieringslösning för strategiska e-förvaltningsprojekt. I detta betänkande finns ett förslag som bygger på den modell som finns inom staten för lånefinansiering.

Delegationen föreslår att regeringen

  • vidimerar att den föreslagna modellen kan användas,
  • anslår 10 miljoner kronor varje år som kan användas för finansiering av gemensamma förstudier,
  • tillåter myndigheter att ta ut avgifter av varandra.

Anpassning av regelverk är en central och avgörande parameter för att på sikt nå de mål och visioner som finns för e-förvaltning.

Delegationen föreslår att regeringen

  • skyndsamt tillsätter en utredning med uppdrag att göra en översyn av registerförfattningarna.

Vissa projekt bör särskilt prioriteras eftersom de är avgörande för utvecklingen av e-förvaltningen och skapar stora nyttor. Ett sådant projekt är Minskat uppgiftslämnande med syftet att minska företagens administrativa börda, men även i förlängningen skapa lösningar för privatpersoner som lämnar uppgifter. Regeringen bör säkerställa att projektet snarast kan starta.