Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt - förstärkt samordning av förvaltningsgemensamma tjänster SOU 2012:68

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Start av program för ökad samordning

Under perioden 2010–2012 har E-delegationen bedrivit ett antal förstudier till förvaltningsgemensamma tjänster, dvs. tjänster som nyttjas av flera offentliga aktörer. En viktig erfarenhet har varit att det behövs en fördjupad samordning för att ta fram gemensamma tjänster för att realisera nyttor och strategiska mål. Därför inrättar E-delegationen under hösten 2012 ett programråd och ett programkontor vars syfte är att samordna de tjänster som delegationen har tagit initiativ till. De projekt som till en början kommer ingå i programmet är Mina meddelanden, Min ärendeöversikt, Mina fullmakter, E-arkiv och e-diarium samt Effektiv informationsförsörjning (Ekonomiskt bistånd). Delegationen har identifierat nio viktiga samordningsområden som kommer att behandlas i programmet. Dessa är informationsarkitektur, rättsliga förutsättningar, informationssäkerhet, behovsdriven utveckling, nyttorealisering, förvaltning, återanvändning och erfarenhetsöverföring, kommunikation samt finansiering/resurser. Grundprincipen är att samordning ska ske endast i den utsträckning det är nödvändigt.

Gemensamma mål för det digitala mötet och infrastrukturen

För att få fram förvaltningsgemensamma tjänster som motsvarar privatpersoners och företags behov, behövs en gemensam bild av hur det digitala mötet mellan användarna och förvaltningen bör gå till och hur den bakomliggande infrastrukturen bör se ut. Ett utskott inom delegationen arbetar med att utveckla ett arkitekturramverk som ska ge tydligare riktlinjer för hur de förvaltningsgemensamma tjänsterna kan realiseras samt definiera och beskriva olika typer av digitala möten.