Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt - samordning och digital samverkan SOU 2013:22

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

E-delegationens uppdrag är att koordinera och driva på e-utvecklingen i offentlig sektor. Målen är att arbetet ska leda till en enklare vardag för privatpersoner och företag och till en effektivare och öppnare offentlig verksamhet. För att kunna nå målen behöver offentlig sektor samverka.

Delegationens arbete har nu kommit in i en operativ fas. Flera tjänster och insatser som förenklar vardagen för privatpersoner och företag, effektiviserar offentlig sektor och som kan användas av många myndigheter och kommuner (till exempel en säker e-post-tjänst för myndighetspost, digitala fullmakter) är på god väg att realiseras.

En viktig erfarenhet av det arbete som hittills bedrivits för att ta fram gemensamma tjänster och insatser är att samordning bör finnas, men bara när det behövs. Därför har E-delegationen inrättat ett program för samordning av delegationens förvaltningsgemensamma tjänster (SOFT). Syftet med programmet är att genom stöd till utvecklingsinsatserna säkra att de avsedda nyttorna uppnås. För att underlätta samverkan har ett förslag till ett gemensamt metodstöd tagits fram och kommer att utvärderas efter hand. De utvecklingsinsatser som ingår i delegationens programsamordning är följande:

  • Mina meddelanden
  • Min ärendeöversikt
  • Mina fullmakter med de ingående delarna Fullmaktsnod, Ställ-företrädartjänst och Visningstjänst
  • E-arkiv och e-diarium
  • Effektiv informationsförsörjning

Andra sätt som delegationen arbetar för att underlätta samverkan och förenkla vardagen för privatpersoner och företag, är att ta fram en målbild hur det digitala mötet mellan offentlig sektor och privatpersoner och företag kan se ut i framtiden. Ett antal förslag bereds för närvarande. Samtidigt pågår ett arbete med att ta fram en målarkitektur för förvaltningsgemensamma tjänster.

E-delegationen ska ta fram vägledningar som ska stödja förvaltningen. Totalt har elva vägledningar tagits fram eller vidareutvecklats. Sedan förra betänkandet har delegationen beslutat om en vägledning för vidareutnyttjande av offentlig information. Den innehåller två huvudsakliga rekommendationer: att information bör publiceras fritt utan avgifter och krångliga licenser på myndighetens eller kommunens webbplats och att information bör lämnas ut elektroniskt på begäran. Utöver det innehåller vägledningen en bra genomgång av den juridiska situationen.

En nationell strategi och en handlingsplan för interoperabilitet (digital samverkan) har tagits fram, vilken utgår från den europeiska strategin för interoperabilitet. En ny version av Vägledning för automatiserad samverkan har fastställts och har fått det nya namnet "Vägledning för digital samverkan".