Statens offentliga utredningar från Arbetsmarknadsdepartementet

Jämställt arbete? Organisatoriska ramar och villkor i arbetslivet SOU 2014:30

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I den här rapporten behandlas arbetslivets organisatoriska villkor och ramar. Kvinnor och män jobbar fortfarande i stor utsträckning i olika sektorer och har olika yrken och positioner. Det innebär att de verkar under skilda villkor och har varierande möjligheter att påverka sina arbeten.

Olika aspekter av denna könssegregering på arbetsmarknaden diskuteras i flera av rapportens kapitel, liksom vad som krävs för att förändra etablerade mönster.

---

Delegationen för jämställdhet i arbetslivet (JA-delegationen) har till uppgift att främja jämställdheten i arbetslivet. I uppdraget ingår att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om kvinnors och mäns olika villkor och möjligheter i arbetslivet och de faktorer som leder till ojämställdhet. Delegationen ska också stimulera till debatt om hur jämställdheten i arbetslivet kan främjas och lämna förslag på insatser som kan öka jämställdheten för både kvinnor och män.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (7 st)

Lagrådsremiss

Proposition