Statens offentliga utredningar

Hela lönen, hela tiden – Utmaningar för ett jämställt arbetsliv SOU 2015:50

Publicerad

En övergripande slutsats som kan dras av delegationens arbete är att det varken saknas kunskap om jämställdheten i arbetslivet eller goda exempel på hur den kan främjas. Däremot saknas i stor utsträckning samordning, styrning och kontinuitet både i politiken och i initiativ från andra aktörer. För att främja jämställdheten i arbetslivet behöver detta åtgärdas.

Ladda ner:

Delegationen har identifierat två områden som särskilt viktiga för jämställdheten i arbetslivet: tiden på arbetet och ersättningen för arbete. Områdena hänger delvis ihop med varandra.

En förutsättning för att fler kvinnor ska kunna och vilja arbeta mer, och därmed höja sina inkomster och löner, är att de erbjuds heltidstjänster där arbetsvillkoren och arbetsmiljön är så bra att det i realiteten är möjligt att arbeta heltid. Här har arbetsmarknadens parter en viktig uppgift att fylla.

En annan förutsättning för att kvinnor ska kunna arbeta mer är attansvaret för hem och barn fördelas jämnare mellan kvinnor och män.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (7 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Kontakt JA-delegationen

Anna Hedborg
Ordförande i JA-delegationen
070-878 69 00

Malin Wreder
Huvudsekreterare
072-509 17 20