Delegation för jämställdhet i arbetslivet Dir. 2011:80

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Delegationen ska sammanställa och tillgängliggöra kunskap om kvinnors och mäns olika villkor och möjligheter i arbetslivet liksom om de förhållanden som är grunden för dessa skillnader.

Delegationen ska också stimulera till debatt om hur jämställdhet i arbetslivet kan främjas och lämna förslag på insatser som kan främja jämställdhet i arbetslivet och minska lönegapet mellan kvinnor och män.

Uppdraget ska delredovisas till regeringen senast den 22 februari 2013 och slutligt redovisas till regeringen senast den 24 oktober 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (7 st)

Lagrådsremiss

Proposition