Statens offentliga utredningar från Arbetsmarknadsdepartementet

Jämställdhet i socialförsäkringen? SOU 2014:74

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Delegationen för jämställdhet i arbetslivet (JA-delegationen) har till uppgift att främja jämställdheten i arbetslivet. I uppdraget ingår att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om kvinnors och mäns olika villkor och möjligheter i arbetslivet och de faktorer som leder till ojämställdhet.

I rapporten har ett antal forskare tittat närmare på bland annat arbetslöshetsförsäkringen, arbetsskadeförsäkringen, sjukförsäkringen och pensionerna. Könsskillnaderna i inkomstkompensation för egenföretagare och anställda samt inrikes och utrikes födda hör till det som studerats.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (7 st)

Lagrådsremiss

Proposition