Statens offentliga utredningar från Arbetsmarknadsdepartementet

Inte bara jämställdhet - Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet SOU 2014:34

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I den här rapporten poängteras att kvinnor och män inte är några homogena grupper. Det är stora skillnader mellan olika kvinnors villkor, makt och möjligheter i arbetslivet. På samma sätt finns stora skillnader mellan olika män.

Kapitelförfattarna diskuterar, med hjälp av intersektionella analyser, vilka hinder och möjligheter som lyfts fram respektive osynliggörs inom ramarna för det rådande jämställdhetsarbetet.

Hur tillämpas egentligen diskrimineringslagstiftningen och arbetsgivarnas jämställdhets- och mångfaldsplaner? Hur hanteras frågor om klass, etnicitet, sexualitet,
ålder och funktionsförmåga i arbetsorganisationer? Vilka
konsekvenser får det för arbetets organisering och för enskilda individers villkor? Hur påverkar det i sin tur tillgången till makt och möjligheter?

---

Delegationen för jämställdhet i arbetslivet (JA-delegationen) har till uppgift att främja jämställdheten i arbetslivet. I uppdraget ingår att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om kvinnors och mäns olika villkor och möjligheter i arbetslivet och de faktorer som leder till ojämställdhet. Delegationen ska också stimulera till debatt om hur jämställdheten i arbetslivet kan främjas och lämna förslag på insatser som kan öka jämställdheten för både kvinnor och män.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (7 st)

Lagrådsremiss

Proposition