Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Lösöreköp och registerpant SOU 2015:18

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En köpare av en vara får skydd mot säljarens borgenärer först när varan har överlämnats till köparen enligt den s.k. traditionsprincipen. Ett alternativ är att registrera köpet hos Kronofogdemyndigheten enligt lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva (lösöreköplagen). Enbart köpeavtalet är inte tillräckligt för att hindra att säljarens borgenärer tillgodogör sig varan vid en konkurs eller utmätning.

På konsumentområdet gäller sedan år 2002 att köparen får skydd mot säljarens borgenärer i och med avtalet, dvs. en avtalsprincip, se 49 § konsumentköplagen (1990:932).

Utredningen har haft i uppdrag att ta ställning till om det finns långsiktiga och påtagliga samhällsekonomiska fördelar att införa en ordning som innebär att en köpare av lösöre får skydd redan genom köpeavtalet. Om bedömningen görs att en övergång till avtalsprincipen bör ske, har kommittén haft i uppdrag att lämna de förslag som behövs för att genomföra reformen.

Kommittén har också haft i uppdrag att överväga om det är lämpligt att förbättra möjligheten att ställa säkerhet i form av varor genom registrering och i så fall föreslå ett ändamålsenligt system för detta.

Pressmeddelande: Morgan Johansson tog emot Lösöreköpskommitténs betänkande

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition