Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Personuppgiftsbehandling på utlännings- och medborgarskapsområdet SOU 2015:73

Publicerad

I betänkandet redovisar 2014 års utlänningsdatautredning (Ju 2014:11) sitt uppdrag att utarbeta förslag till en lag om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen.

Ladda ner:

Lagen, som föreslås heta utlänningsdatalag, samt en föreslagen anslutande förordning ska ersätta den nu gällande förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen.

I betänkandet redovisas även dels en kartläggning av behandlingen av personuppgifter inom denna verksamhet, dels en analys av om den behandling som förekommer är nödvändig och om ytterligare behov av personuppgiftsbehandling finns för att skapa förutsättningar för en effektiv verksamhet.

Utredningen redovisar också några ytterligare frågeställningar som utredningen har fått i uppdrag att analysera särskilt.

Pressmeddelande: Personuppgiftsbehandling på utlännings- och medborgarskapsområdet

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Utlänningsdatalag

    Regeringen föreslår en ny lag om behandling av personuppgifter i den verksamhet som Migrationsverket, Polismyndigheten och utlandsmyndigheterna bedriver enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen.

Proposition (1 st)

  • Utlänningsdatalag

    Regeringen föreslår en ny lag om behandling av personuppgifter i den verksamhet som Migrationsverket, Polismyndigheten och utlandsmyndigheterna bedriver enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen.