Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Framtid sökes – Slutredovisning från den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare SOU 2016:6

Publicerad

Regeringen beslutade den 29 januari 2015 att utse en särskild utredare som skulle fungera som nationell samordnare och stöd för myndigheter, kommuner, landsting och organisationer som möter utsatta EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige. Betänkandet har överlämnats till regeringen 1 februari 2016.

Ladda ner:

Med utsatta EU-medborgare avses i denna rapport individer som är medborgare i ett annat EU-land och som inte har så kallad uppehållsrätt i Sverige.

Samordnaren har enligt regeringens direktiv haft i uppdrag att främja erfarenhetsutbyte och samverkan mellan berörda aktörer i Sverige, främja kontakter mellan aktörer i Sverige och aktörer i de utsatta EUmedborgarnas hemländer, samt sprida kunskap om EU-medborgarnas rättigheter när de vistas i Sverige utan uppehållsrätt. Samordnarens uppdrag upphör när denna rapport presenterats.

Behovet av samordning kvarstår dock enligt samordnaren. Det är angeläget att samarbetsformer mellan det offentliga och civila samhället utvecklas. Den fortsatta hanteringen av frågan bör enligt samordnaren läggas in i den ordinarie samhällsstrukturen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition