Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Polis i framtiden – polisutbildningen som högskoleutbildning SOU 2016:39

Publicerad

Polisutbildningsutredningens uppdrag har varit att föreslå hur den grundläggande utbildningen till polisman kan omformas till en ändamålsenlig högskoleutbildning.

Ladda ner:

Polismännens yrkesroll har med tiden blivit alltmer komplex och kraven på polisverksamheten ökar ständigt. För att möta dessa krav måste polismän i framtiden i högre utsträckning än i dag ha förmåga att ta till sig och analysera kunskap, att självständigt och kritiskt göra egna bedömningar, urskilja problem och föreslå lösningar. En högskoleutbildning kommer att medföra en polisutbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och utbildningen kommer att ha en stark koppling till forskning.

Genom en starkare polisforskning ökas och breddas kunskaperna kring det polisiära arbetet vilket i sin tur gör att polisyrket utvecklas kontinuerligt i takt med det övriga samhället. Andra fördelar med en högskoleutbildning är att en oberoende kvalitetsgranskning av utbildningen sker, dels då lärosätet söker tillstånd att utfärda examen och dels i form av kontinuerlig utvärdering. Polisutbildningsutredningen tror dessutom att en högskoleutbildning skulle kunna locka fler personer, både kvinnor och män, med olika bakgrund att söka polisutbildning. Ett alltmer utvecklat och fördjupat internationellt polisiärt samarbete ställer också stora krav på svensk polis. I många länder, däribland de nordiska, är polisutbildningen redan en högskoleutbildning.

Polisutbildningsutredningen föreslår bland annat att den nuvarande grundutbildningen till polisman ska omformas till en högskoleutbildning som leder till en yrkesexamen som ska benämnas polisexamen. Polisexamen ska avläggas på grundnivå. Omfattningen ska vara 180 högskolepoäng, motsvarande tre års heltidsstudier. Vidare föreslår utredningen att en examensbeskrivning för polisexamen införs i bilaga 2 till högskoleförordningen och att den följer samma struktur som övriga examensordningar i bilagan.

Pressmeddelande: Polisutbildningen föreslås bli högskoleutbildning

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...