Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Karens för statsråd och statssekreterare

Publicerad

Ladda ner:

Sammanfattning

Den 23 januari 2017 lämnade Utredningen om vissa villkor för statsråd och statssekreterare sitt slutbetänkande Karens för statsråd och statssekreterare (SOU 2017:3) till statsrådet Ardalan Shekarabi.

Utredningen föreslår följande:
För att hindra intresse­konflikter när statsråd och statssekreterare byter jobb ska det införas en ny lag. Den innebär en skyldighet att i förväg till en särskild nämnd anmäla alla nya jobb inom annan än statlig verksamhet som statsråden och statssekreterarna planerar att börja. Skyldigheten gäller under tolv månader från det att de har slutat som statsråd eller statssekreterare. Nämnden ska pröva om statsrådet eller stats­sekreteraren inom ramen för sitt uppdrag har förvärvat sådan information eller kunskap som gör att det föreligger en risk för ekonomisk skada för staten, en risk för otillbörlig fördel för någon enskild eller en risk för att allmänhetens förtroende för staten skadas. Om så är fallet, ska nämnden förbjuda statsrådet eller stats­sekreteraren att under som längst tolv månader från det att han eller hon har slutat som statsråd eller statssekreterare påbörja sitt nya jobb (så kallad karenstid) eller att arbeta med vissa frågor och områden (så kallad ämnesbegränsning). Statsrådet eller statssekretararen ska under denna tid i vissa fall ha rätt till ersättning.