Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag: Samverkan - Steg på vägen mot fördjupad lokal samverkan för unga arbetslösa SOU 2017:19

Publicerad

Ladda ner:

Delegationen för unga till arbete, Dua, har uppdraget att verka för att
arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet får större
genomslag på lokal nivå. Delegationen ska främja statlig och
kommunal samverkan och utveckling av nya samverkansformer.

Målet är att nya arbetsformer, som utvecklas till följd av
delegationens arbete, ska kunna integreras i Arbetsförmedlingens
ordinarie verksamhet. Delegationen har också uppdraget att främja
att lokala överenskommelser om samverkan för att minska
ungdomsarbetslösheten ingås mellan, och genomförs av kommuner
och Arbetsförmedlingen, samt att besluta om bidrag för att främja
samverkan. Lokala överenskommelser om samverkan finns sedan
2015 mellan 287 kommuner och Arbetsförmedlingen.

Delegationen ska årligen redovisa sitt arbete till regeringen.

Delegationens bedömningar och förslag

Delegationens bedömningar och förslag berör situationen för unga
med funktionsnedsättning; unga nyanländas skolgång; brister
i samspelet mellan skola och arbetsliv; kompetensförsörjningsfrågor
samt vuxenutbildning.

Vidare berörs behovet av ett tydligare ramverk för samverkan på det arbetsmarknadspolitiska området; Arbetsförmedlingens uppdrag, styrning och ledning; svårigheter i uppföljningen av resultaten av samverkan; möjligheten av, och förutsättningarna för att nyttja kommunernas insatser; oklarheten kring floran av anställningsstöd och behovet av förenklingar av regelverk.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (6 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...