Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Se barnet! SOU 2017:6

Publicerad

En av utredningens huvuduppgifter har varit att utvärdera 2006 års vårdnadsreform och undersöka hur reglerna fungerat i praktiken och om syftet med reformen – att stärka barnrättsperspektivet – har uppnåtts.

Ladda ner:

En annan huvuduppgift har varit att kartlägga och analysera orsakerna till ökningen av antalet vårdnadsmål. I uppdraget har också ingått att ta ställning till bland annat

 • om reglerna om gemensam vårdnad behöver ändras,
 • hur föräldrars möjligheter att nå en samförståndslösning i mål om vårdnad, boende och umgänge kan utvecklas och förbättras,
 • hur barnets rätt att komma till tals kan stärkas,
 • vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att säkerställa att riskbedömningar görs i tillräcklig utsträckning och att dessa bedömningar är av hög kvalitet,
 • vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att förbättra och effektivisera hanteringen av frågor om överflyttning av vårdnad när det förekommit allvarligt våld i familjen,
 • om det behöver införas särskilda forumregler för situationer när barn och föräldrar har skyddade personuppgifter, och
 • om det finns behov av åtgärder för att stärka kompetensen vid handläggning av frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Pressmeddelande: Utvärdering av 2006 års vårdnadsreform

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Se barnet!

  En av utredningens huvuduppgifter har varit att utvärdera 2006 års vårdnadsreform och undersöka hur reglerna fungerat i praktiken och om syftet med reformen – att stärka barnrättsperspektivet – har uppnåtts.

Remiss (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

 • Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister

  Regeringen lämnar i lagrådsremissen förslag på ändringar som bland annat syftar till att stärka barnrättsperspektivet i vårdnadsprocessen, skapa bättre förutsättningar för föräldrar att nå samförståndslösningar och stärka skyddet för barn som riskerar att fara illa.

Proposition (1 st)

 • Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister

  Regeringen lämnar i propo­sitionen förslag på änd­ringar som bland annat syftar till att stärka barn­rätts­perspek­tivet i vård­nads­pro­cessen, skapa bättre förut­sätt­ningar för föräl­drar att nå sam­för­stånds­lös­ningar och stärka skyddet för barn som riskerar att fara illa.