Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till 2014 års vårdnadsutredning (Ju 2014:14) Dir. 2016:13

Publicerad

Ladda ner:

Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 28 oktober 2016. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 16 december 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Se barnet!

    En av utredningens huvuduppgifter har varit att utvärdera 2006 års vårdnadsreform och undersöka hur reglerna fungerat i praktiken och om syftet med reformen – att stärka barnrättsperspektivet – har uppnåtts.

Remiss (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister

    Regeringen lämnar i lagrådsremissen förslag på ändringar som bland annat syftar till att stärka barnrättsperspektivet i vårdnadsprocessen, skapa bättre förutsättningar för föräldrar att nå samförståndslösningar och stärka skyddet för barn som riskerar att fara illa.

Proposition (1 st)

  • Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister

    Regeringen lämnar i propo­sitionen förslag på änd­ringar som bland annat syftar till att stärka barn­rätts­perspek­tivet i vård­nads­pro­cessen, skapa bättre förut­sätt­ningar för föräl­drar att nå sam­för­stånds­lös­ningar och stärka skyddet för barn som riskerar att fara illa.