Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

En utvärdering av 2006 års vårdnadsreform Dir. 2014:84

Publicerad Uppdaterad

En särskild utredare ska utvärdera 2006 års vårdnadsreform. Utredaren ska följa upp och undersöka hur reglerna har fungerat i praktiken och om syftet med reformen - att stärka barnrättsperspektivet - har uppnåtts. En annan huvuduppgift för utredaren är att kartlägga och analysera orsakerna till ökningen av antalet vårdnadsmål.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att ta ställning till bland annat

 • om reglerna om gemensam vårdnad behöver ändras,
 • hur föräldrars möjligheter att nå en samförståndslösning i mål om vårdnad, boende och umgänge kan utvecklas och förbättras,
 • hur barnets rätt att komma till tals kan stärkas,
 • vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att säkerställa att riskbedömningar görs i tillräcklig utsträckning och att dessa bedömningar är av hög kvalitet,
 • vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att förbättra och effektivisera hanteringen av frågor om överflyttning av vårdnad när det förekommit allvarligt våld i familjen,
 • om det behöver införas särskilda forumregler för situationer när barn och föräldrar har skyddade personuppgifter, och
 • om det finns behov av åtgärder för att stärka kompetensen vid handläggning av frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Utredaren ska lämna de förslag till författningsändringar och andra åtgärder som behövs. Uppdraget ska redovisas senast den 28 oktober 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Se barnet!

  En av utredningens huvuduppgifter har varit att utvärdera 2006 års vårdnadsreform och undersöka hur reglerna fungerat i praktiken och om syftet med reformen – att stärka barnrättsperspektivet – har uppnåtts.

Remiss (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

 • Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister

  Regeringen lämnar i lagrådsremissen förslag på ändringar som bland annat syftar till att stärka barnrättsperspektivet i vårdnadsprocessen, skapa bättre förutsättningar för föräldrar att nå samförståndslösningar och stärka skyddet för barn som riskerar att fara illa.

Proposition (1 st)

 • Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister

  Regeringen lämnar i propo­sitionen förslag på änd­ringar som bland annat syftar till att stärka barn­rätts­perspek­tivet i vård­nads­pro­cessen, skapa bättre förut­sätt­ningar för föräl­drar att nå sam­för­stånds­lös­ningar och stärka skyddet för barn som riskerar att fara illa.