Reglering av alkoglass m.fl. produkter ID-nummer: SOU 2017:59

Ansvarig: Socialdepartementet

Delbetänkande av Utredningen om vissa alkohol och marknadsföringsfrågor. Utredningens uppdrag har varit att analysera och bedöma samt lämna förslag, inklusive författningsförslag, om lämplig reglering av alkoholhaltiga preparat som är avsedda för förtäring.

Ladda ner:

Arbetet har utförts med beaktande av den svenska alkoholpolitiken och de förpliktelser som följer av EU-medlemskapet. Särskild vikt har lagts vid
att skydda barn och unga från skadliga effekter orsakade av alkohol.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Alkoholhaltiga preparat avsedda för förtäring och vissa marknadsföringsfrågor

    I syfte att säkerställa en sammanhållen och systematisk reglering inom alkoholområdet för att skydda folkhälsan och framför allt skydda barn och unga mot skadliga effekter orsakade av alkohol ska utredaren bland annat analysera och lämna förslag, inklusive författningsförslag, om hur alkoholhaltiga preparat som är avsedda för förtäring bör regleras.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Reglering av alkoglass m.fl. produkter

    Delbetänkande av Utredningen om vissa alkohol och marknadsföringsfrågor. Utredningens uppdrag har varit att analysera och bedöma samt lämna förslag, inklusive författningsförslag, om lämplig reglering av alkoholhaltiga preparat som är avsedda för förtäring.

Lagrådsremiss (1 st)

  • Reglering av alkoglass m.fl. produkter

    Regeringen lämnar förslag till vissa ändringar i alkohollagen (2010:1622). Enligt förslagen i lagrådsremissen införs en ny definition av vissa alkoholhaltiga preparat ”alkoholhaltiga preparat som ur konsumtionssynpunkt är att jämställa med alkoholdrycker eller annars kan antas användas som berusningsmedel”. Dessa ska så långt det är möjligt regleras på samma sätt som alkoholdrycker.

Proposition