Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Alkoholhaltiga preparat avsedda för förtäring och vissa marknadsföringsfrågor Dir. 2016:80

Publicerad

I syfte att säkerställa en sammanhållen och systematisk reglering inom alkoholområdet för att skydda folkhälsan och framför allt skydda barn och unga mot skadliga effekter orsakade av alkohol ska utredaren bland annat analysera och lämna förslag, inklusive författningsförslag, om hur alkoholhaltiga preparat som är avsedda för förtäring bör regleras.

Ladda ner:

Utredaren ska dessutom:

− analysera och lämna förslag, inklusive författningsförslag, om hur marknadsföring via framför allt digitala medier kan begränsas i syfte att skydda barn och unga mot att exponeras för marknadsföring av alkohol,

− analysera tillämpningen av alkohollagen i vissa delar och vid behov lämna förslag, inklusive författningsförslag, om hur lagstiftningen bör förtydligas i dessa delar i syfte att skapa förutsättningar för en förutsebar, effektiv och konsekvent tillämpning.

Uppdraget omfattar inte att föreslå ändringar i grundlag.

Uppdraget om reglering av alkoholhaltiga preparat avsedda för förtäring ska redovisas senast den 1 juni 2017 och övriga delar ska slutredovisas senast den 31 december 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Alkoholhaltiga preparat avsedda för förtäring och vissa marknadsföringsfrågor

  I syfte att säkerställa en sammanhållen och systematisk reglering inom alkoholområdet för att skydda folkhälsan och framför allt skydda barn och unga mot skadliga effekter orsakade av alkohol ska utredaren bland annat analysera och lämna förslag, inklusive författningsförslag, om hur alkoholhaltiga preparat som är avsedda för förtäring bör regleras.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Reglering av alkoglass m.fl. produkter

  Delbetänkande av Utredningen om vissa alkohol och marknadsföringsfrågor. Utredningens uppdrag har varit att analysera och bedöma samt lämna förslag, inklusive författningsförslag, om lämplig reglering av alkoholhaltiga preparat som är avsedda för förtäring.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Reglering av alkoglass m.fl. produkter

  Regeringen lämnar förslag till vissa ändringar i alkohollagen (2010:1622). Enligt förslagen i lagrådsremissen införs en ny definition av vissa alkoholhaltiga preparat ”alkoholhaltiga preparat som ur konsumtionssynpunkt är att jämställa med alkoholdrycker eller annars kan antas användas som berusningsmedel”. Dessa ska så långt det är möjligt regleras på samma sätt som alkoholdrycker.

Proposition (1 st)

 • Reglering av alkoglass m.fl. produkter

  Regeringen föreslår en ny definition av vissa alkoholhaltiga preparat – alkoholhaltiga preparat som ur konsumtionssynpunkt är att jämställa med alkoholdrycker eller annars kan antas användas som berusningsmedel. Preparaten ska kallas ”alkoholdrycks-liknande preparat”. Så långt det är möjligt ska de regleras på samma sätt som alkoholdrycker.