Proposition från Socialdepartementet

Reglering av alkoglass m.fl. produkter Prop. 2018/19:59

Publicerad

Regeringen föreslår en ny definition av vissa alkoholhaltiga preparat – alkoholhaltiga preparat som ur konsumtionssynpunkt är att jämställa med alkoholdrycker eller annars kan antas användas som berusningsmedel. Preparaten ska kallas ”alkoholdrycks-liknande preparat”. Så långt det är möjligt ska de regleras på samma sätt som alkoholdrycker.

Ladda ner:

Systembolaget får sälja de alkoholdrycksliknande preparaten

Regleringen omfattar bland annat försäljning, partihandel, marknadsföring, servering och tillsyn. Systembolaget får i uppdrag att sälja av de alkoholdrycksliknande preparaten.

Reglering av reklam i radio- och tv

För att de alkoholdrycksliknande preparaten ska regleras på liknande sätt som alkoholdrycker vid marknadsföring i radio och tv lämnar regeringen förslag till ändringar i radio- och tv-lagen.

Flera berörda lagar påverkas

Regeringen föreslår att straffbestämmelserna i alkohollagen om olovlig försäljning, olovligt innehav, olovligt anskaffande och olovlig hantering också ska avse alkoholdrycksliknande preparat.

Även straffbestämmelserna i övriga berörda lagar – exempelvis lagen om straff för vissa trafikbrott, lagen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, sjölagen, järnvägslagen, luftfartslagen och ordningslagen – ändras på motsvarande sätt.

Rätten att förverka alkohol breddas

Bestämmelserna om förverkande av alkoholdrycker i alkohollagen och den särskilda lagen om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. samt i tidigare nämnda lagar ska också gälla alkoholdrycksliknande preparat.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Alkoholhaltiga preparat avsedda för förtäring och vissa marknadsföringsfrågor

  I syfte att säkerställa en sammanhållen och systematisk reglering inom alkoholområdet för att skydda folkhälsan och framför allt skydda barn och unga mot skadliga effekter orsakade av alkohol ska utredaren bland annat analysera och lämna förslag, inklusive författningsförslag, om hur alkoholhaltiga preparat som är avsedda för förtäring bör regleras.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Reglering av alkoglass m.fl. produkter

  Delbetänkande av Utredningen om vissa alkohol och marknadsföringsfrågor. Utredningens uppdrag har varit att analysera och bedöma samt lämna förslag, inklusive författningsförslag, om lämplig reglering av alkoholhaltiga preparat som är avsedda för förtäring.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Reglering av alkoglass m.fl. produkter

  Regeringen lämnar förslag till vissa ändringar i alkohollagen (2010:1622). Enligt förslagen i lagrådsremissen införs en ny definition av vissa alkoholhaltiga preparat ”alkoholhaltiga preparat som ur konsumtionssynpunkt är att jämställa med alkoholdrycker eller annars kan antas användas som berusningsmedel”. Dessa ska så långt det är möjligt regleras på samma sätt som alkoholdrycker.

Proposition (1 st)

 • Reglering av alkoglass m.fl. produkter

  Regeringen föreslår en ny definition av vissa alkoholhaltiga preparat – alkoholhaltiga preparat som ur konsumtionssynpunkt är att jämställa med alkoholdrycker eller annars kan antas användas som berusningsmedel. Preparaten ska kallas ”alkoholdrycks-liknande preparat”. Så långt det är möjligt ska de regleras på samma sätt som alkoholdrycker.