Bostäder på statens mark – en möjlighet? ID-nummer: SOU 2017:71

Ansvarig: Näringsdepartementet

Delbetänkande av Utredningen om bostadsbyggande på statens fastigheter.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Bostadsbyggande på statens fastigheter

    En särskild utredare – en samordnare – som ska fungera som en förhandlingsperson, ska verka för att få till stånd bostadsbyggande på statens fastigheter. Förhandlingspersonen ska utgå från Planprocessutredningens inventering av statens fastigheter som kan vara lämpliga för bostadsbyggande i betänkandet Bättre samarbete mellan stat och kommun (SOU 2015:109).

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition