Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst SOU 2018:32

Publicerad

Regeringen har gett en utredning i uppdrag att se över socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. I delbetänkandet Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst fördjupar utredningen kunskaperna om och möjligheterna med att arbeta förebyggande. Målet är att väcka intresse för frågorna bland beslutsfattare, professioner och brukarföreträdare.

Ladda ner:

I delbetänkandet redogör utredningen Framtidens socialtjänst för de bedömningar som ligger till grund för sitt arbete:

 • Det kommer att behövas en kombination av olika åtgärder och styrmedel för att ett förebyggande perspektiv i socialtjänsten ska bli verklighet.
 • Socialtjänstens förebyggande arbete syftar till att förebygga sociala problem och social utestängning.
 • Socialtjänstens förebyggande arbete bedrivs på samhälls-, grupp och individnivå.
 • Kommunen bör ta ett övergripande och aktivt ansvar för att samordna det förebyggande arbetet i kommunen och för socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen. 
 • Former och arbetssätt för socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen behöver utvecklas och etableras.
 • Det finns behov av metodutveckling och metodstöd till kommunerna, bland annat för att integrera ett förebyggande perspektiv i verksamheten, ta fram lokala kunskapsunderlag till samhällsplanering samt för samhällsekonomiska analyser.
 • Det förebyggande arbetets innehåll, omfattning och utveckling över tid behöver synliggöras.
 • Metodstöd behövs för att utveckla socialtjänsten till en lärande organisation.
 • Regionala samverkans- och stödstrukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten behöver vara stabila och långsiktigt hållbara.
 • Behovet av samordnad kunskapsutveckling, kunskapsspridning samt utveckling och förvaltning av evidensbaserade förebyggande metoder är stort.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

 • Tilläggsdirektiv till utredningen Framtidens socialtjänst (S 2017:03)

  Regeringen beslutar förlänga utredningstiden för utredningen Framtidens socialtjänst.

 • Tilläggsdirektiv till Utredningen Framtidens socialtjänst (S 2017:03)

  Utvidgat uppdrag och förlängd tid för uppdraget.

 • Översyn av socialtjänstlagen

  En särskild utredare ser över socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Uppdraget omfattar att föreslå åtgärder som kan bidra till en bland annat rättssäker tillgång till socialtjänsten. Översynen ska leda till en lagstiftning som bland annat underlättar effektiva insatser baserade på kunskap och ha god kvalitet. Lagstiftningen ska ta tillvara medarbetarnas kompetens och fokusera på kärnverksamheten. Utredarens förslag ska höja kvaliteten utan att leda till ökade kostnader.

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag

  Utredningen Framtidens socialtjänst lämnar förslag som tillsammans skapar förutsättningar för en hållbar socialtjänst. Utredningens större förslag handlar om förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande planering och planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning.

 • Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst

  Regeringen har gett en utredning i uppdrag att se över socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. I delbetänkandet Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst fördjupar utredningen kunskaperna om och möjligheterna med att arbeta förebyggande. Målet är att väcka intresse för frågorna bland beslutsfattare, professioner och brukarföreträdare.

Lagrådsremiss

Proposition