Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Analyser och utvärderingar för effektiv styrning SOU 2018:79

Publicerad

Ladda ner:

Analys- och utvärderingsutredningen har idag överlämnat förslag på en förändrad styrning och organisering av regeringens analys- och utvärderingsmyndigheter. Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av regeringens analys- och utvärderingsresurser och hur dessa är organiserade. Enligt uppdraget ska översynen omfatta Brottsförebyggande rådet, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, Inspektionen för socialförsäkringen, Kulturanalys, Trafikanalys, Tillväxtanalys och Vårdanalys.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Analys- och utvärderingsutredningen

    Regeringen beslutade den 27 juli 2017 kommittédirektiv om en utredning om regeringens analys- och utvärderingsresurser (dir. 2017:79). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 31 augusti 2018. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 november 2018.

  • Utredning om regeringens analys- och utvärderingsresurser

    En särskild utredare ges i uppdrag att göra en översyn av regeringens analys- och utvärderingsresurser och hur dessa är organiserade. I uppdraget ingår bl.a. att genomföra och redovisa en behovsanalys avseende dessa resurser, samt med utgångspunkt i denna överväga och vid behov föreslå förändringar i den organisations- och myndighetsstruktur som finns för utvärderingsinsatser, dock inte beträffande Regeringskansliet och kommittéväsendet.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition