Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Santiagokonventionen mot organhandel SOU 2019:1

Publicerad

I delbetänkandet har Donationsutredningen tagit ställning för att Sverige bör tillträda Europarådets konvention mot handel med mänskliga organ – Santiagokonventionen. Utredningen har också utrett vilka författningsändringar tillträdandet kräver.

Ladda ner:

Sverige bör tillträda Santiagokonventionen

Sverige bör delta i det internationella samarbetet mot organhandel. Utredningen föreslår därför att Sverige tillträder Santiagokonventionen

I betänkandet redogör utredningen för vilka lagar som behöver ändras. Den föreslår också hur ändringarna ska genomföras. Föreslagna ändringar gäller i princip bara straffrättsliga bestämmelser.

Utredningen föreslår att Polismyndigheten och Internationella enheten vid Nationella operativa avdelningen – Noa – utses till nationell kontaktpunkt.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (6 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Organbevarande behandling för donation

  Regeringen har uppdragit åt en särskild utredare att föreslå en ändamålsenlig och rättssäker ordning för donation av biologiskt material från människor. Förslagen ska bättre motsvarar behoven av organ och svenskarnas höga donationsvilja.

 • Utredning om donations- och transplantationsfrågor

  Både i Sverige och internationellt råder en stor brist på organ som är lämpliga för transplantation. Väntan på transplantation är lång. Utredningen har haft i uppdrag att utreda och lämna förslag som leder till en bättre tillgång till organ för transplantation.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Organdonation

  Regeringens förslag handlar om donation av bland annat organ från avlidna människor för transplantation. Förslagen gäller insatser före och efter döden för att göra donation möjlig.

Proposition (1 st)

 • Organdonation

  Regeringen föreslår att medicinska insatser före döden – så kallad organbevarande behandling – får ges till en donator. Men behandlingen får bara lämnas om vården inte kan avvakta till efter döden. Behandlingen får inte heller ge mer än ringa smärta eller ringa skada. Den får inte heller hindra insatser för donatorns egen skull. Behandlingen får dessutom inte heller pågå i mer än 72 timmar. Detta om det inte finns särskilda skäl.