Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Santiagokonventionen mot organhandel SOU 2019:1

Publicerad

I delbetänkandet har Donationsutredningen tagit ställning för att Sverige bör tillträda Europarådets konvention mot handel med mänskliga organ – Santiagokonventionen. Utredningen har också utrett vilka författningsändringar tillträdandet kräver.

Ladda ner:

Sverige bör tillträda Santiagokonventionen

Sverige bör delta i det internationella samarbetet mot organhandel. Utredningen föreslår därför att Sverige tillträder Santiagokonventionen

I betänkandet redogör utredningen för vilka lagar som behöver ändras. Den föreslår också hur ändringarna ska genomföras. Föreslagna ändringar gäller i princip bara straffrättsliga bestämmelser.

Utredningen föreslår att Polismyndigheten och Internationella enheten vid Nationella operativa avdelningen – Noa – utses till nationell kontaktpunkt.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

 • Tilläggsdirektiv till 2018 års donationsutredning

  Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska redovisas senast den 3 juni 2019.

 • Tilläggsdirektiv till 2018 års donationsutredning

  Regeringen uppdrar åt 2018 års donationsutredning att också ta ställning till om Sverige ska tillträda Europarådets konvention mot handel med mänskliga organ. Utredningen ska utreda vilka författningsändringar som i så fall krävs och föreslå sådana författningsändringar.

 • Medicinska insatser som syftar till att främja donation av biologiskt material

  En särskild utredare ska föreslå en ändamålsenlig och rättssäker ordning för donation av biologiskt material från människa. Förslagen ska bättre motsvara behoven av organ och den höga donationsvilja som finns i Sverige. Den särskilda utredaren ska utreda, analysera och lämna förslag med målsättningen att medicinska insatser får ges till en levande människa för att – med hänsyn till skyddet för den personliga integriteten – göra donation möjlig efter att denne har avlidit.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Organbevarande behandling för donation

  Regeringen har uppdragit åt en särskild utredare att föreslå en ändamålsenlig och rättssäker ordning för donation av biologiskt material från människor. Förslagen ska bättre motsvarar behoven av organ och svenskarnas höga donationsvilja.

Lagrådsremiss

Proposition