Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till 2018 års donationsutredning Dir. 2018:96

Publicerad

Regeringen uppdrar åt 2018 års donationsutredning att också ta ställning till om Sverige ska tillträda Europarådets konvention mot handel med mänskliga organ.

Ladda ner:

Utredningen ska utreda vilka författningsändringar som i så fall krävs och föreslå sådana författningsändringar.

Hänsyn till andra länders arbete

Utredaren ska utreda, analysera och om det behövs ta fram författningsförslag och eventuella ytterligare förslag till följd av konventionens bestämmelser. Utredaren ska, om det bedöms relevant, också ta hänsyn till andra länders arbete med att införliva konventionen.

Motiv till att använda reservationsmöjligheter

Om utredaren kommer fram till att Sverige bör använda sig av någon av konventionens reservationsmöjligheter ska utredaren motivera sin bedömning.

Utredaren ska löpande informera Socialdepartementet om arbetet. Uppdraget ska redovisas senast den 1 maj 2019, alltså i samband med att huvuduppdraget redovisas.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (6 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Organbevarande behandling för donation

  Regeringen har uppdragit åt en särskild utredare att föreslå en ändamålsenlig och rättssäker ordning för donation av biologiskt material från människor. Förslagen ska bättre motsvarar behoven av organ och svenskarnas höga donationsvilja.

 • Utredning om donations- och transplantationsfrågor

  Både i Sverige och internationellt råder en stor brist på organ som är lämpliga för transplantation. Väntan på transplantation är lång. Utredningen har haft i uppdrag att utreda och lämna förslag som leder till en bättre tillgång till organ för transplantation.

Lagrådsremiss (2 st)

 • Nya regler för organdonation

  I lagrådsremissen föreslår regeringen bland annat lagändringar med syfte att skapa ett tydligt lagstöd för organbevarande behandling.

 • Organdonation

  Regeringens förslag handlar om donation av bland annat organ från avlidna människor för transplantation. Förslagen gäller insatser före och efter döden för att göra donation möjlig.

Proposition (2 st)

 • Nya regler för organdonation

  Regeringens föreslår lagändringar med anledning av donation av organ och annat biologiskt material från avlidna människor för transplantation med mera. Förslagen gäller främst medicinska insatser före döden och efter döden för donation.

 • Organdonation

  Regeringen föreslår att medicinska insatser före döden – så kallad organbevarande behandling – får ges till en donator. Men behandlingen får bara lämnas om vården inte kan avvakta till efter döden. Behandlingen får inte heller ge mer än ringa smärta eller ringa skada. Den får inte heller hindra insatser för donatorns egen skull. Behandlingen får dessutom inte heller pågå i mer än 72 timmar. Detta om det inte finns särskilda skäl.