Statens offentliga utredningar från

Organbevarande behandling för donation SOU 2019:26

Publicerad

Regeringen har uppdragit åt en särskild utredare att föreslå en ändamålsenlig och rättssäker ordning för donation av biologiskt material från människor. Förslagen ska bättre motsvarar behoven av organ och svenskarnas höga donationsvilja.

Ladda ner:

Ingrepp på levande för annan människas skull

Utredningens slutsats är bland annat att det kan vara godtagbart att under vissa förutsättningar vidta medicinska insatser och kroppsliga ingrepp på en levande människa för en annan människas skull.

Utredning av levande donatorer

Utredningen föreslår att medicinsk förutsättning för donation ska få utredas på en möjlig donator som får organbevarande behandling då han eller hon fortfarande lever. Detta dock först efter att vederbörandes inställning till donation utretts och visat att förutsättningar finns att donera.

Utredningen föreslår att ingrepp inte få göras då donatorn haft en funktionsnedsättning som gjort att han eller hon inte förstått innebörden av ingreppet

Utredningen förslår att det så kallade närståendevetot försvinner.

Konsekvenser och ikraftträdande

Utredningens förslag rör främst organbevarande behandling. Ambitionen har varit att skapa en tydlig och förutsebar lagreglering.

Förslagen kommer inte att medföra ökade nettokostnader för kommunerna.

Utredningen bedömer att förslagen bör kunna träda i kraft den 1 september 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

 • Tilläggsdirektiv till 2018 års donationsutredning

  Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska redovisas senast den 3 juni 2019.

 • Tilläggsdirektiv till 2018 års donationsutredning

  Regeringen uppdrar åt 2018 års donationsutredning att också ta ställning till om Sverige ska tillträda Europarådets konvention mot handel med mänskliga organ. Utredningen ska utreda vilka författningsändringar som i så fall krävs och föreslå sådana författningsändringar.

 • Medicinska insatser som syftar till att främja donation av biologiskt material

  En särskild utredare ska föreslå en ändamålsenlig och rättssäker ordning för donation av biologiskt material från människa. Förslagen ska bättre motsvara behoven av organ och den höga donationsvilja som finns i Sverige. Den särskilda utredaren ska utreda, analysera och lämna förslag med målsättningen att medicinska insatser får ges till en levande människa för att – med hänsyn till skyddet för den personliga integriteten – göra donation möjlig efter att denne har avlidit.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Organbevarande behandling för donation

  Regeringen har uppdragit åt en särskild utredare att föreslå en ändamålsenlig och rättssäker ordning för donation av biologiskt material från människor. Förslagen ska bättre motsvarar behoven av organ och svenskarnas höga donationsvilja.

Lagrådsremiss

Proposition