Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Socialdepartementet

Organdonation Prop. 2020/21:48

Publicerad

Regeringen föreslår att medicinska insatser före döden – så kallad organbevarande behandling – får ges till en donator. Men behandlingen får bara lämnas om vården inte kan avvakta till efter döden. Behandlingen får inte heller ge mer än ringa smärta eller ringa skada. Den får inte heller hindra insatser för donatorns egen skull. Behandlingen får dessutom inte heller pågå i mer än 72 timmar. Detta om det inte finns särskilda skäl.

Ladda ner:

Meningen är att skapa ett rättssäkert och tydligt lagstöd för organbevarande behandling vilken i de flesta fall är nödvändig för att donation efter döden ska kunna äga rum. Den ska också hjälpa svårt sjuka människor som annars skulle dö eller få en betydligt sämre livskvalitet.

Närståendes veto försvinner

Regeringen föreslår också att närståendes nuvarande rätt att förbjuda donation tas bort. Närståendes roll renodlas till att förmedla kunskaper om vad donatorn tycker om donation.

Beslutsoförmögna undantas

Regeringen föreslår att en transplantation inte får genomföras om den avlidne varit vuxen och haft en funktionsnedsättning som inneburit att hen aldrig förstått innebörden av och tagit ställning till donation.

Insatser efter dödens inträde

För att ge möjlighet till olika slags donation föreslår regeringen att medicinska insatser får påbörjas efter dödens inträde. Detta om det behövs för att bevara organ eller annat biologiskt material i avvaktan på ett transplantationsingrepp.

Sekretessbelagda uppgifter får föras över

Regeringen föreslår att sekretessbelagda uppgifter om den möjliga donatorn får lämnas mellan vårdgivare.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (6 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Organbevarande behandling för donation

  Regeringen har uppdragit åt en särskild utredare att föreslå en ändamålsenlig och rättssäker ordning för donation av biologiskt material från människor. Förslagen ska bättre motsvarar behoven av organ och svenskarnas höga donationsvilja.

 • Utredning om donations- och transplantationsfrågor

  Både i Sverige och internationellt råder en stor brist på organ som är lämpliga för transplantation. Väntan på transplantation är lång. Utredningen har haft i uppdrag att utreda och lämna förslag som leder till en bättre tillgång till organ för transplantation.

Lagrådsremiss (2 st)

 • Nya regler för organdonation

  I lagrådsremissen föreslår regeringen bland annat lagändringar med syfte att skapa ett tydligt lagstöd för organbevarande behandling.

 • Organdonation

  Regeringens förslag handlar om donation av bland annat organ från avlidna människor för transplantation. Förslagen gäller insatser före och efter döden för att göra donation möjlig.

Proposition (2 st)

 • Nya regler för organdonation

  Regeringens föreslår lagändringar med anledning av donation av organ och annat biologiskt material från avlidna människor för transplantation med mera. Förslagen gäller främst medicinska insatser före döden och efter döden för donation.

 • Organdonation

  Regeringen föreslår att medicinska insatser före döden – så kallad organbevarande behandling – får ges till en donator. Men behandlingen får bara lämnas om vården inte kan avvakta till efter döden. Behandlingen får inte heller ge mer än ringa smärta eller ringa skada. Den får inte heller hindra insatser för donatorns egen skull. Behandlingen får dessutom inte heller pågå i mer än 72 timmar. Detta om det inte finns särskilda skäl.

Laddar...