Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Organdonation

Publicerad

Regeringens förslag handlar om donation av bland annat organ från avlidna människor för transplantation. Förslagen gäller insatser före och efter döden för att göra donation möjlig.

Ladda ner:

Medicinska insatser före döden – organbevarande behandling – ska enligt förslaget få ges till en möjlig donator.

Förutsättningar för organbevarande behandling

Behandling ska bara ges om den:

 • inte kan vänta till efter döden,
 • inte medför mer än ringa smärta eller ringa skada och
 • inte hindrar insatser för den möjliga donatorns egen skull.

Behandlingen ska normalt inte få pågå i mer än 72 timmar.

Meningen är att skapa ett rättssäkert och tydligt lagstöd för organbevarande behandling. Sådan behandling är oftast nödvändig för att donation efter döden ska kunna äga rum.

Närståendevetot försvinner

Regeringen föreslår att närståendes nuvarande rätt att i vissa fall förbjuda donation tas bort. Närståendes roll blir att förmedla information om donatorns inställning till donation.

Saknad förmåga att förstå donationens innebörd

Regeringen föreslår även att ett ingrepp inte får göras om den avlidne hade en funktionsnedsättning som innebar att vederbörande saknade förmåga att förstå vad donationen innebar.

Insatser efter dödens inträde

För att ge utrymme för olika former av donation föreslår regeringen att insatser får påbörjas efter dödens inträde. Detta om det behövs för att exempelvis bevara organ i väntan på ett transplantationsingrepp.

Sekretessbelagda uppgifter får överlämnas

Regeringen föreslår att sekretessbelagda uppgifter om donatorn får lämnas mellan vårdgivare.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (6 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Organbevarande behandling för donation

  Regeringen har uppdragit åt en särskild utredare att föreslå en ändamålsenlig och rättssäker ordning för donation av biologiskt material från människor. Förslagen ska bättre motsvarar behoven av organ och svenskarnas höga donationsvilja.

 • Utredning om donations- och transplantationsfrågor

  Både i Sverige och internationellt råder en stor brist på organ som är lämpliga för transplantation. Väntan på transplantation är lång. Utredningen har haft i uppdrag att utreda och lämna förslag som leder till en bättre tillgång till organ för transplantation.

Lagrådsremiss (2 st)

 • Nya regler för organdonation

  I lagrådsremissen föreslår regeringen bland annat lagändringar med syfte att skapa ett tydligt lagstöd för organbevarande behandling.

 • Organdonation

  Regeringens förslag handlar om donation av bland annat organ från avlidna människor för transplantation. Förslagen gäller insatser före och efter döden för att göra donation möjlig.

Proposition (2 st)

 • Nya regler för organdonation

  Regeringens föreslår lagändringar med anledning av donation av organ och annat biologiskt material från avlidna människor för transplantation med mera. Förslagen gäller främst medicinska insatser före döden och efter döden för donation.

 • Organdonation

  Regeringen föreslår att medicinska insatser före döden – så kallad organbevarande behandling – får ges till en donator. Men behandlingen får bara lämnas om vården inte kan avvakta till efter döden. Behandlingen får inte heller ge mer än ringa smärta eller ringa skada. Den får inte heller hindra insatser för donatorns egen skull. Behandlingen får dessutom inte heller pågå i mer än 72 timmar. Detta om det inte finns särskilda skäl.