Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål SOU 2021:46

Publicerad

En särskild utredare har haft i uppdrag att utreda ett permanent snabbförfarande i brottmål och andra åtgärder för en snabbare lagföring av brott. Den försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål som pågår sedan januari 2018 har visat positiva resultat. Arbetet med att utveckla rättsväsendets förmåga att snabbt utreda och lagföra brott bör fortsätta.

Ladda ner:

Utredaren har bl.a. haft i uppdrag att

 • föreslå de åtgärder som behövs för att perma­nenta möjlig­heten att hand­lägga brott­mål i ett snabb­för­farande,
 • ta ställning till om den särskilda möjlig­heten att hand­lägga brott­mål med lag­över­trädare under 18 år i ett snabb­för­​farande bör permanentas,
 • analysera hur förenklad delgivning kan utvecklas för att effektivisera delgivningsförfarandet,
 • analysera hur systemet med strafföreläggande kan utvecklas för att även i fortsättningen utgöra ett snabbt och effektivt alternativ till prövning i domstol, och
 • analysera och ta ställning till om reglerna om uppdelad handläggning av åtal och deldom är ändamålsenliga för ett snabbförfarande.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål

  En särskild utredare har haft i uppdrag att utreda ett permanent snabbförfarande i brottmål och andra åtgärder för en snabbare lagföring av brott. Den försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål som pågår sedan januari 2018 har visat positiva resultat. Arbetet med att utveckla rättsväsendets förmåga att snabbt utreda och lagföra brott bör fortsätta.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Snabbare lagföring av brott

  Den försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål som pågår sedan januari 2018 har visat positiva resultat och har lett till både snabbare lagföring och bättre kvalitet i brottsutredningarna. Arbetet med att utveckla rättsväsendets förmåga att snabbt utreda och lagföra brott bör fortsätta.

Proposition