Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Vidareanvändning av hälsodata för vård och klinisk forskning SOU 2023:76

Publicerad

Stiliserad DNA-kedja

Utredningen om sekundäranvändning av hälsodata har analyserat och föreslagit utökade möjligheter för sekundäranvändning av hälsodata.

Ladda ner:

Utredningen föreslår bland annat:

  • att kapitel 6 i patientdatalagen (PDL) används för reglering av vidareanvändning av personuppgifter för vårdändamål. Utredningens förslag innebär att det på regional nivå inom hälso- och sjukvården skapas förutsättningar för vidareanvändning av personuppgifter för vårdändamål,
  • att det, med hänsyn till det kommunala självstyret, ska vara frivilligt att tillämpa reglerna,
  • att det införs ett nytt ändamål i PDL som avser behandling av personuppgifter för vård av en annan patient än den som personuppgifterna avser. Personuppgifter som behandlas för vården av en annan patient än den som uppgifterna avser får inte behandlas för något annat ändamål,
  • att navet för behandling av personuppgifter för vård av en annan patient än den som uppgifterna avser utgörs av en ny, begränsad, uppgiftssamling kallad precisionsmedicinsk databas. En precisionsmedicinsk databas syftar till att skapa underlag för behandling av personuppgifter för det nya ändamålet,
  • att patienten ska kunna motsätta sig tillgängliggörande av personuppgifter till en precisionsmedicinsk databas. Innan uppgifter tillgängliggörs till en precisionsmedicinsk databas ska patienten få information om bland annat vad personuppgiftsbehandling i precisionsmedicinsk databas innebär samt möjligheten att motsätta sig att uppgifter görs tillgängliga,
  • att personuppgifter ska vara pseudonymiserade eller skyddade på likvärdigt sätt,
  • en regel om absolut sekretess,
  • en ny lag, lagen (0000:00) om viss vidareanvändning av personuppgifter för klinisk forskning och ändringar i OSL,
  • att regionala myndigheter eller lärosäten som bedriver klinisk forskning endast ska få tillföra forskningen de personuppgifter som behövs för den kliniska forskningen,
  • en sekretessbrytande grund och en regel om absolut sekretess i forskningen för uppgifter som inte får tillföras forskningen.