Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Europeisk landskapskonvention SÖ 2011:5

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr 5
Europeisk landskapskonvention
Florens den 20 oktober 2000

Regeringen beslutade den 11 november 2010 att underteckna konventionen.

Undertecknandet skedde den 22 februari 2001. Den 11 november 2010 beslutade regeringen att ratificera konventionen. Ratifikationsinstrumentet deponerades hos Europarådets generalsekretariat den 5 januari 2011. Konventionen trädde i kraft den 1 mars 2004 och för Sverige trädde konventionen i kraft den 1 maj 2011.

Riksdagsbehandling: Prop 2004/05:150,reg.skr. 2009/10:74, bet. 2009/10:KrU8, rskr. 2009/10:201