Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar om elstöd till hushåll

För att ta Sverige ur energikrisen arbetar regeringen skyndsamt för att kraftsamla, spara el och stötta.

Frågor och svar om elstöd till hushåll

Försäkringskassan planering är att utbetalningarna av elstödet ska starta i slutet av maj så att de allra flesta hushållen ska ha pengarna på kontot senast den 9 juni 2023.

För att snabbare få pengarna ska man registrera sitt konto hos Swedbank före den 10 maj om man inte redan gjort det. Har man konto hos Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan kommer pengarna dit.

Läs mer: Elstöd för privatpersoner i hela landet - Försäkringskassan (forsakringskassan.se)

Tidplanen 9 juni avser elstödet till hushåll i hela landet för perioden november och december 2022. Elstödet går till den som stod på elnätsavtalet den 31 december 2022.

Elstöd lämnas för 80 procent av den el som förbrukades.

Stödet per kilowattimme är

  • 90 öre i elområde 1 och 2
  • 126 öre i elområde 3
  • 129 öre i elområde 4

Läs mer: Elstöd för privatpersoner i hela landet - Försäkringskassan (forsakringskassan.se)

Svenska kraftnät har inte uppgifter om elanvändare. Elnätsföretagen svarar på frågor om elförbrukning, byte av elmätare och andra frågor kopplade till anläggnings-id.

De hushåll som använt el under perioden 1 oktober 2021–30 september 2022 och som har elnätsavtal för konsumentändamål i elområde 3 (mellersta Sverige) och 4 (södra Sverige) har rätt till ersättning. Det är den person som stod på elnätsavtalet den 17 november 2022 som har rätt till ersättning.

De hushåll i Sverige som använt el under perioden november–december 2022 och som har elnätsavtal för konsumentändamål har rätt till ersättning. Det är den person som stod på elnätsavtalet den 31 december 2022 som har rätt till ersättningen. Även dödsbon har rätt till ersättning.

Svenska kraftnät har inte uppgifter om elanvändare. Elnätsföretagen svarar på frågor om elförbrukning, byte av elmätare och andra frågor kopplade till anläggnings-id

Senast den 9 juni räknar Försäkringskassan med att alla landets hushåll har fått elstöd två som omfattar privatpersoner i hela landet. För att snabbare få pengarna ska man registrera sitt konto hos Swedbank före den 10 maj om man inte redan gjort det. Har man konto hos Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan kommer pengarna dit.
Läs mer: Elstöd för privatpersoner i hela landet - Försäkringskassan (forsakringskassan.se)

Utbetalningarna av elstödet till hushåll i elområdena 3 och 4 för perioden 1 oktober 2021–30 september 2022 påbörjades den 20 februari 2023 och de allra flesta har redan fått elstödet insatt på bankkontot.

Utbetalning av elstöd - Försäkringskassan (forsakringskassan.se)

Utbetalning av elstöden till hushåll hanteras av Försäkringskassan och Swedbank. Utbetalningarna av elstödet till hushåll i elområdena 3 och 4 för perioden 1 oktober 2021–30 september 2022 påbörjades den 20 februari 2023 och de allra flesta har redan fått elstödet insatt på bankkontot. För att ta del av elstödet underlättar det om ditt bankkonto är registrerat hos Swedbank. Du som har pension eller är registrerad hos Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten behöver inte göra någonting. Utbetalning sker då per automatik.

Dödsbon får elstödet utbetalt under senare delen av mars.

Till den som bor utomlands har Försäkringskassan skickat brev med begäran om kontouppgifter om inget svenskt konto hittats.

Mer detaljerad information om hur utbetalningarna går till och vad du som privatperson behöver göra finns beskrivet på Försäkringskassans webbplats. 

Informationen ovan om hur man snabbast ska få del av elstödet gäller även för detta elstsöd. Boende i elområdena 3 och 4 som redan har registrerat sig behöver inte göra något ytterligare för att få del av detta elstöd medan boende i elområde 1 och 2 behöver göra en registrering enligt ovan för att snabbare få del av detta elstöd. Utbetalning av elstöd - Försäkringskassan (forsakringskassan.se)

Elstödet beräknas utifrån vilken förbrukning som hushållet har haft under november–december 2022 och ersättningsnivåerna skiljer sig något åt mellan elområdena. Hushållen får elstöd för 80 procent av den el som förbrukades under november–december 2022, till den del förbrukningen inte överstiger 18 000 kilowattimmar för en uttagspunkt, och elstödet betalas ut med 129 öre per kilowattimme för en uttagspunkt som finns i elområde 4,

  • 126 öre per kilowattimme för uttagspunkt som finns i elområde 3, och
  • 90 öre per kilowattimme för en uttagspunkt som finns i elområdena 1 och 2.

Ett exempel är om ett hushåll har haft en förbrukning på 5 000 kWh under perioden november–december 2022 kommer elstöd att betalas ut med 3 600 kronor om hushållet finns i elområde 1 eller 2. Om hushållet finns i elområde 3 kommer elstödet betalas ut med cirka 5 000 kronor för samma förbrukning och med cirka 5 100 kronor om hushållet finns i elområde 4.

Energipriserna i Europa har till följd av den ekonomiska återhämtningen efter pandemin och därefter den ryska invasionen av Ukraina stigit till exceptionellt höga nivåer. Olika typer av åtgärder för att hantera konsekvenserna har vidtagits på både nationell nivå och inom EU samarbetet. För att stödja elkunderna ekonomiskt och för att mildra effekterna av de höga elpriserna har EU infört en tillfällig möjlighet att använda de så kallade flaskhalsintäkterna för ekonomiska utbetalningar till elkunderna. Regeringen har därför gett fyra olika uppdrag till Svenska kraftnät för att ansöka om att använda flaskhalsintäkterna för elstöd till elkunderna. Läs mer på Svenska kraftnäts webbplats.

Stödet avser perioden oktober 2021–september 2022 när gaspriserna var mycket höga. Gasprisstödet riktar sig till hushåll längs det västsvenska naturgassystemet, som är en del av det sammanlänkade europeiska gasnätet. Drygt 27 000 hushållskunder finns där, varav drygt 12 500 hushåll använder gas för uppvärmning.

Stödet kommer att betalas ut i efterhand under 2023. Stödet innebär att hushållen får en ersättning på 79 öre per uppmätt kilowattimme, vilket motsvarar ersättningsnivån för elstödet i elområde 4. Det är den gaskonsument som hade rätt at ta ut gas i uttagspunkten enligt ett avtal med gasnätsföretaget den 1 februari 2023 som får stödet. Med förordningen på plats kan gasnätsföretagen börja ansöka om pengar för utbetalningar hos Energimyndigheten. Därefter kommer gasnätsföretagen börja betala ut stöden till sina kunder. Stödet innebär att hushållen får en ersättning på 79 öre per uppmätt kilowattimme. Om kunden inte har förbrukningsmätning kommer stödet beräknas utifrån den genomsnittliga förbrukningen för sådana hushåll. Det handlar i det fallet om cirka 400 kronor.

Försäkringskassan har uppskattat kostnaden för arbetet med de båda elstöden till hushåll till ett sammanlagt belopp om 250 miljoner kronor.

Kostnaderna för administration ska finansieras med återföring av flaskhalsintäkter. Flaskhalsintäkter uppkommer som en följd av elhandel med olika elpriser mellan elområden och utbetalas till Svenska kraftnät som i sin tur ska vidta åtgärder som finansernas av flaskhalsintäkterna som kommer kunderna till del.

Läs mer: 
Försäkringskassan påbörjar utbetalning av elstöd till hushållen i södra och mellersta Sverige - Regeringen.se

  • Elstödet som avser hushåll (privatpersoner) i mellersta och södra Sverige (elprisområde 3 och 4) för perioden 1 oktober 2021–30 september 2022 omfattar cirka 4,3 miljoner hushåll. Detta elstöd började att betalas ut den 20 februari 2023 av Försäkringskassan. Försäkringskassan hade den 8 mars 2023 betalat ut 98 procent av elstöden till berörda hushålls bankkonton.
  • Elstödet som avser alla hushåll i Sverige för november–december 2022 omfattar cirka 5 miljoner hushåll. Försäkringskassan planering är att utbetalningarna av elstödet ska starta i slutet av maj så att de allra flesta hushållen ska ha pengarna på kontot senast den 9 juni 2023.  
  • Elstöd till företag och organisationer (näringsidkare och juridiska personer) håller på att tas fram. Energimarknadsinspektionen har godkänt Svenska kraftnäts ansökan och regeringen arbetar nu med stödets utformning. Planeringen är att de berörda företagen ska kunna ansöka om elstödet från och med den 30 maj 2023 hos Skatteverket.
  • Elstöd till elintensiva företag. Stödet träffar framför allt de företag som använder mycket el i sin produktion och därför drabbats hårt av höga elpriser. Stödet utgår från den faktiska prisökning som företaget har haft under perioden oktober–december 2022 i jämförelse med vilket elpris företaget hade i genomsnitt under 2021. Berörda företag kan ansöka om elstödet hos Energimyndigheten, se länk. Sista datum för att göra en ansökan är den 18 juni 2023.

Elstöden ska finansieras med återföring av flaskhalsintäkter. Flaskhalsintäkter uppkommer som en följd av elhandel mellan elområden med olika elpriser och utbetalas till Svenska kraftnät som i sin tur ska återbetala dessa till kundkollektivet.

Regeringen har förtydligat regleringen om hur dödsbon kommer att få del av elstödet för perioden oktober 2021-september 2022. De allra flesta dödsbon får utbetalningar av elstödet i nära anslutning till att hushållsstödet betalas ut. Det är endast dödsbon som bedriver näringsverksamhet som kommer att få del av elstödet när elstöd till företag betalas ut. 

Alla dödsbon förutom dödsbon som bedriver näringsverksamhet kommer att få del av elstödet för perioden november–december 2022.

Regeringens åtgärder för att hantera energikrisen

På regeringen.se/energikrisen samlas information om regeringens åtgärder för att hantera energikrisen på kort och lång sikt och hur vi återupprättar ett robust elsystem.

Laddar...