Hoppa till huvudinnehåll

Rådgivning och annan hjälp

Uppdaterad

Den här sidan tar upp exempel på vart den som behöver stöd kan vända sig under olika skeenden i livet.

Innehåll på denna sida:

Allmänt om socialtjänstens uppgifter

Till socialtjänstens uppgifter hör bland annat att främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden och att svara för omsorg, service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annan hjälp till familjer och enskilda som behöver det.

Socialnämnden har särskilda uppgifter i fråga om omsorgen om barn och unga och ska bland annat verka för att de växer upp under trygga och goda förhållanden.

Socialnämnden ska i sin omsorg om barn och unga tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende, umgänge eller adoption har avgjorts.

Familjerättsliga frågor inom socialtjänsten omfattar ärenden om barns vårdnad, boende och umgänge, fastställande av föräldraskap, informationssamtal, samarbetssamtal och familjerådgivning. Det ingår även föräldraförberedelse, medgivandeutredning och stöd till barn och föräldrar i samband med internationell adoption.

Kommunerna är skyldiga att se till att föräldrar som vill få hjälp att träffa avtal om vårdnad, boende och umgänge får sådan hjälp. Om föräldrarna är oeniga i ett mål om vårdnad, boende eller umgänge kan det bli aktuellt att domstolen begär att socialnämnden genomför en utredning. I vissa fall kan domstolen begära att socialnämnden utser en person som medverkar vid umgänget, så kallat umgängesstöd.

Familjerådgivning

Kommunen ska sörja för att familjerådgivning genom kommunens försorg eller annars genom lämplig yrkesmässig rådgivare kan erbjudas dem som begär det.

Med familjerådgivning avses samtal med syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer. Familjerådgivningen vänder sig till alla som upplever problem i sina par- och familjerelationer.

Syftet är att erbjuda familjer stöd och hjälp för att hantera konflikter, problem och krissituationer. Samtalen kan till exempel ske i samband med en separation.

Kontakten med familjerådgivningen är frivillig och sker på eget initiativ. Familjerådgivningen har stränga sekretessregler och man kan kontakta familjerådgivningen anonymt.

Kontakta din kommun för mer information.

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal är strukturerade samtal under sakkunnig ledning med föräldrar som är oeniga om hur de ska lösa frågor kring vårdnad, boende eller umgänge. Syftet med samtalen är att hjälpa föräldrarna att göra överenskommelser kring barnet, utifrån barnets behov och eventuella önskemål.

Kommunen är skyldig att erbjuda föräldrar samarbetssamtal. Om en domstolsprocess om vårdnad, boende eller umgänge har inletts kan domstolen ta initiativ till samarbetssamtal. Samarbetssamtalen är kostnadsfria.

Kontakta din kommun för mer information.

Juridisk hjälp

Juridisk hjälp lämnas bland annat av advokater och biträdande jurister vid advokatbyråer, där man kan få en kortare juridisk rådgivning enligt rättshjälpslagen för en bestämd avgift. Den som behöver ytterligare hjälp i en rättslig angelägenhet kan i vissa fall få rättshjälp.

Mer information

Laddar...