Hoppa till huvudinnehåll

Adoption

Uppdaterad

Denna sida behandlar reglerna om adoption som finns i bland annat föräldrabalken.

Innehåll på denna sida:

Adoption av barn

En adoption innebär att barnet som adopteras får rättslig ställning som barn till den eller dem som adopterar. Barnets bästa ska ges störst vikt vid alla frågor som rör adoption av ett barn.  

En adoption kräver i regel samtycke av barnet, om det har fyllt 12 år. Med vissa undantag krävs samtycke också av barnets vårdnadshavare, om barnet är under 18 år. En adoption kräver också tillstånd av domstol som prövar om den tilltänkta adoptionen är lämplig, efter en utredning hos socialnämnden.

Adoptivbarn ska i regel få ett nytt efternamn efter beslutet om adoption. Ansökan om barnets efternamn ska göras hos Skatteverket inom tre månader från beslutet om adoption. Domstolen i adoptionsärendet kan också besluta att adoptivbarnet ska behålla det efternamn som barnet hade före adoptionen eller ha ett dubbelt efternamn.

Med en adoption bryts i princip alla juridiska band mellan adoptivbarnet och dess biologiska släkt. Adoptivbarnet ärver sina adoptivföräldrar och inte sina biologiska eller tidigare föräldrar.

Ett barn som är adopterat har rätt att få veta det. Föräldrarna ska så snart det är lämpligt upplysa barnet om att han eller hon är adopterad.

Vem får adoptera?

Den som vill adoptera måste ha fyllt 18 år. Den som är gift eller sambo får i regel bara adoptera barn gemensamt med sin make eller sambo, om det inte gäller adoption av den andra partners barn som är under 18 år. Ensamstående kan också adoptera.

Två personer som gemensamt adopterar ett barn har också gemensam vårdnad om barnet. Detsamma gäller om någon adopterar sin makes eller sambos barn. Om en person i annat fall ensam adopterar ett barn, ska barnet stå under vårdnad av adoptivföräldern.  

Internationella adoptioner

Den som önskar adoptera ett utländskt barn kan vända sig till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd eller till socialnämnden i sin kommun.

Många ursprungsländer accepterar fortfarande bara gifta par, men utvecklingen går mot att acceptera sambor som adoptivföräldrar. Det är ovanligt att ursprungsländer accepterar samkönade par som adoptivföräldrar men även här pågår en utveckling.

Information om adoptioner, på webbplatsen för Myndig­heten för inter­­nationella adoptioner

Adoption av vuxen

En vuxen får adopteras om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den vuxne och adoptionen även i övrigt är lämplig. Särskild hänsyn ska tas till om den som vill adoptera har uppfostrat den vuxne, eller om de har en relation som motsvarar den mellan barn och förälder. Adoption av en vuxen kan bara ske om den som adopteras själv samtycker till adoptionen.

Laddar...