Hoppa till huvudinnehåll

Om föräldraskap

Uppdaterad

På denna sida finns information om reglerna om föräldraskap och faderskap som finns i föräldrabalken.

Innehåll på denna sida:

Allmänt om föräldraskap

Den som föder ett barn är barnets mor. Det gäller även om barnet har tillkommit efter en äggdonation. Moderskapet behöver inte fastställas på något sätt för att gälla.

Reglerna om föräldraskapet för den som inte har fött barnet är lite mer komplicerade. Den föräldern är i de flesta fall en man, barnets far. Om modern i stället får barn tillsammans med en annan kvinna kallas den kvinnan för förälder. Principerna för hur hennes föräldraskap fastställs är desamma som för en far. Detsamma gäller i de fall då en förälder eller båda har ändrat könstillhörighet. För alla dessa föräldrar gäller samma regler i fråga om till exempel vård­naden om barnet, underhåll, arv, namn och föräldra­förmåner.  

Om modern är gift anses (presumeras) hennes make vara förälder till barnet. I detta fall behöver föräldraskapet inte fastställas för att gälla. Om det står klart att det är någon annan än maken som är förälder till barnet, kan föräldraskapet för maken hävas utan att frågan behöver prövas i domstol. Det räcker då att den som rätteligen är barnets förälder bekräftar det och att bekräftelsen godkänns skriftligen av både modern och maken. I de fall då någon annan än maken kan vara barnets förälder, har både maken och barnet möjlighet att vända sig till domstol och få frågan prövad.

Om barnets mor inte är gift när barnet föds eller om makens föräldraskap har hävts,  måste föräldraskapet fastställas genom bekräftelse eller dom. Social­nämnden har i denna situation en skyldighet att utreda vem som är förälder till barnet.  

Sedan 2022 finns det en möjlighet för de flesta att bekräfta sitt föräldraskap digitalt direkt till Skatteverket. En digital bekräftelse måste göras senast 14 dagar efter barnets födelse.

Information om att bekräfta föräldraskap digitalt, på Skatteverkets webbplats

Om man inte har gjort en digital bekräftelse inom 14 dagar kan man i stället vända sig till socialnämnden för att göra en skriftlig bekräftelse. En skriftlig bekräftelse av föräldraskap görs vid ett personligt besök hos socialnämnden.

Om ingen digital bekräftelse görs, om socialnämndens utredning inte bestämt pekar ut en person som förälder eller om den utpekade inte vill lämna en bekräftelse kan det bli aktuellt att få föräldraskapet fastställt i domstol. Är barnet myndigt för det själv sin talan, annars förs barnets talan normalt av modern eller av socialnämnden.

Föräldraskap vid assisterad befruktning

Assisterad befruktning med donerade spermier får utföras i svensk sjukvård på en kvinna som är gift eller sambo, oavsett om hon är gift eller sambo med en man eller med en kvinna. För alla par krävs skriftligt samtycke från kvinnans make eller sambo för att behandlingen ska kunna genom­föras. Assisterad befruktning får även utföras på en kvinna som är ensam­stående. Om en assisterad befruktning med donerade spermier har utförts i utlandet krävs det att behand­lingen har utförts vid en behörig inrättning och att barnet har rätt att i framtiden ta del av uppgifter om spermiedonatorn. Det får alltså inte röra sig om en s.k. anonym donator. Om det visar sig att dessa villkor inte är uppfyllda kan föräldraskapet för moderns make eller sambo hävas. Om kraven inte är uppfyllda kan ett föräldraskap i stället komma till stånd genom adoption, om förut­sätt­ningarna för det är uppfyllda (se sidan Adoption).

Föräldraskap vid internationella förhållanden

Det som sagts ovan om föräldraskap gäller i första hand barn till svenska föräldrar som föds i Sverige. För internationella förhållanden finns det särskilda regler. Ett utländskt faderskap gäller i regel även i Sverige. Den 1 augusti 2022 blev det lättare för utländska samkönade kvinnliga par som flyttar till Sverige då det infördes nya regler om erkännande av föräldraskapet för den kvinna i paret som inte har fött barnet. Enligt de nya reglerna ska en kvinna som är eller har varit gift med barnets mor på vissa villkor automatiskt anses som barnets förälder i Sverige. Det gäller i första hand om föräldraskapet följer av lagen i det land där barnet vid födelsen fick sin hemvist. Vidare gäller bland annat att utländska domstolsavgöranden om och fastställelser av föräldraskap för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med barnets mor under vissa förutsättningar ska erkännas i Sverige.

Laddar...