Hoppa till huvudinnehåll

Förvaltare, god man och framtidsfullmakter

Uppdaterad

Denna sida handlar om de regler som finns om förvaltarskap och gode män när en person inte kan klara sig själv och om framtidsfullmakter.

Innehåll på denna sida:

Förvaltare

Om en person inte kan klara sig själv kan domstol utse en förvaltare för honom eller henne. En förutsättning är att personen på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte klarar av att vårda sig eller sin egendom. En förvaltare får inte utses om det är tillräckligt att en god man utses eller att personen får hjälp på något annat mindre ingripande sätt, till exempel av någon anhörig.

Förvaltarens uppdrag ska anpassas till förhållandena i det enskilda fallet. Det kan begränsas till förvaltningen av en fastighet eller en viss del av personens pension. Den enskilde har då inte möjlighet att bestämma över det som faller under förvaltaruppdraget men bestämmer själv över resten av sina angelägenheter. En person som står under förvaltare har alltid kvar sin rösträtt vid allmänna val.

Innan domstolen utser en förvaltare ska den begära in läkarintyg eller motsvarande utredning om den enskildes hälsotillstånd. Om det behövs ska yttranden också hämtas in från bland annat närmaste släktingar och socialnämnden.

Skulle förhållandena ändras kan förvaltarskapets omfattning jämkas. Om det inte längre behövs ska förvaltarskapet upphöra.

Ett alternativ till att utse en förvaltare är att utse en god man. Huvudregeln är då att den enskilde behåller bestämmanderätten över sina angelägenheter. Den gode mannen måste ha den enskildes samtycke för att få handla i hans eller hennes ställe.

God man

En god man kan utses för att bevaka rättigheter eller på annat sätt hjälpa den som behöver bistånd på grund av sjukdom eller liknande. En god man kan också utses till en underårig för att ersätta en förmyndare som tillfälligt eller permanent inte kan eller bör utöva sitt förmyndarskap.

Barn som kommer till Sverige utan föräldrar och söker uppehållstillstånd kan få en god man som företräder dem och tillvaratar deras intressen innan en särskild vårdnadshavare utses. Den gode mannen kan i så fall agera både som förmyndare och vårdnadshavare för barnet.

En god man kan även i andra fall utses för att bevaka en frånvarande persons rätt eller för att ta hand om dennes egendom.

Överförmyndare

Förvaltare och gode män står under tillsyn av överförmyndaren. Bestämmelserna om deras förvaltning och redovisningsskyldighet är i stort sett desamma som dem som gäller för förmyndare.

Kontakta överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i din kommun för mer information.

Framtidsfullmakter

Framtidsfullmakter är ett alternativ till god man och förvaltare och ett komplement till vanliga fullmakter.

Sjukdom eller nedsatt hälsotillstånd kan medföra svårigheter att ta ha hand om sig själv och sin ekonomi. Innan det har gått så långt kan en enskild person genom en framtidsfullmakt utse någon som kan ha hand om dennes personliga och ekonomiska angelägenheter för det fall att personen senare i livet inte själv kan det.

Framtidsfullmakten är giltig när den enskilde blir oförmögen att fatta beslut. Det är fullmaktshavaren som avgör när detta inträffar. Det är också möjligt att få frågan prövad av domstol. Fullmaktshavaren har en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till den enskilde och denne kan utse en särskild granskare som har rätt att begära redovisning av uppdraget. Även överförmyndaren har en sådan rätt och ska kunna agera om fullmaktshavaren till exempel missbrukar sitt förtroende.

Laddar...