Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Regeringens infrastruktursatsningar – så bygger vi norra Sverige starkt och hållbart

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om en nationell plan för infrastrukturen för åren 2018–2029. Det är en satsning på totalt 700 miljarder och den största järnvägssatsningen i modern tid. För norra Sverige som omfattas av Västerbotten och Norrbotten innebär det flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg såväl som satsning på flera vägsträckor sjöfart. Detta är möjligt då regeringen satsar 100 miljarder mer än i förra planperioden.

Med denna plan påbörjas bygget av Norrbotniabanan. Först med delen Umeå-Dåva, byggstart redan 2018–2020 och därefter etappen Dåva-Skellefteå för att tillgodose industrins behov av effektivare godstransporter samt medborgarnas behov av ökad tillgänglighet. I planen ingår även flera namngivna åtgärder på Malmbanan, inkl. införande av signalsystemet ERTMS.

Planen innehåller även större reinvesteringar på Malmbanan samt uppdrag till Trafikverket att genomföra en bristanalys på sträckan Narvik-Luleå. Vad gäller sjöfart så ingår statens del av projekt Malmporten som tillsammans med kommunen och LKAB kommer bidra till ökad kapacitet i Luleå hamn och farled. Utöver vad Trafikverket har föreslagit till nationell plan ingår också ytterligare insatser på E10 för att säkerställa hög trafiksäkerhet, användbarhet och framkomlighet för trafikanter samt ge möjlighet att behålla nuvarande hastighetsgräns på 100 km/h.

Större investeringar

Tabell. Av regeringen utpekade större investeringar över 100 miljoner kronor i nationell plan för transportsystemet 2018–2029

Trafikslag Järnvägsstråk/vägnummer Objekt
Järnväg Norrbotniabanan Norrbotniabanan Umeå-Dåva ny järnväg
Järnväg Norrbotniabanan Norrbotniabanan (Umeå) Dåva-Skellefteå ny järnväg
Järnväg Malmbanan Malmbanan, bangårdsförlängningar m.m.
Järnväg Malmbanan Malmbanan Nattavaara bangårdsförlängning
Järnväg Malmbanan Malmbanan Sikträsk bangårdsförlängning
Järnväg Malmbanan Luleå-Riksgränsen-(Narvik), införande av ERTMS
Väg E4/E12 E4/E12 Umeå
Väg E4 E4 Gumboda-Grimsmark mötesseparering
Väg E4 E4 Broänge-Daglösten mötesseparering
Väg E4 E4 Sikeå-Gumboda mötesseparering
Väg E4 E4 Daglösten-Ljusvattnet mötesseparering
Väg E4 E4 Djäkneboda-Bygdeå
Väg E4 E4 Salmis - Haparanda
Väg E10 E10 Kauppinen-Kiruna mötesseparering
Väg E10 E10 Kiruna inklusive Lv 870
Väg E10 E10, Avvakko–Lappeasuando
Väg E10 E10, Morjärv - Svartbyn
Sjöfart   - Luleå hamn kapacitetsåtgärd farled

Trafikverkets planer för större reinvesteringar

Inom de ekonomiska ramar som regeringen har beslutat om för vidmakthållande av vägar och järnvägar planerar Trafikverket enligt förslaget till nationell plan att genomföra större reinvesteringsåtgärder i norra Sverige enligt tabell nedan.

Tabell. Namngivna reinvesteringar under planperioden

Bro över Kalix älv
Malmbanan, Gällivare–Kiruna C, kontaktledning
Malmbanan, Ljuså–Harrträsk, spår

Trafikverkets planer för trimnings- och miljöåtgärder i befintlig infrastruktur (åtgärder som kostar mindre än 100 miljoner kr)

Inom de ekonomiska ramar som regeringen har beslutat om för trimnings- och miljöåtgärder planerar Trafikverket enligt förslaget till nationell plan att t.ex. genomföra åtgärder i norra Sverige enligt tabell nedan. Därutöver planeras och beslutas åtgärder av Trafikverket löpande under planperioden.

Tabell. Några exempel på trimnings- och miljöåtgärder under planperioden

Mötesseparering genom Börjeslandet i Luleå
Stigningsfält i Muorjevaara och Kulleri
Gång- och cykelväg genom Gyljen i Överkalix
Höjning av plattform i Murjek och Björkliden
Mötesdriftplats i Åmsele 
I Malmbanan, Södra omloppet, 32,5 ton (bärighetsökning)

Utpekade bristanalyser

Regeringen har beslutat att Trafikverket bör göra följande bristanalyser och fortsätta att utreda de stråk, noder eller motsvarande som beskrivs nedan i norra Sverige. Utredningsarbetet bör ha som målsättning att dessa stråk, noder eller motsvarande är så pass utredda att de kan övervägas i nästa planeringsomgång och planrevidering.

Tabell. Utpekade bristanalyser i norra Sverige

Narvik–Luleå, bristande kapacitet i järnvägssystemet
Inlandsbanan – framtida funktion (överflyttning väg till järnväg samt omledning)
Övre Norrland Skellefteå/Bastuträsk–Boden/Luleå, bristande kapacitet i järnvägssystemet

Ekonomisk ram för länsplanerna i norra Sverige

Regeringen har fastställt den definitiva ekonomiska ramen för regional transportinfrastruktur i Norrbottens län till 812 miljoner kronor och i Västerbottens län till 919 miljoner kronor. Länen ansvarar för prioritering av dessa medel i respektive länsplan. Senast den 1 oktober 2018 ska de planeringsansvariga organisationerna i länen fastställa respektive länsplans innehåll.

Kontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth och pressamordnare på Infrastrukturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00