Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringens infrastruktursatsningar – så bygger vi södra Sverige starkt och hållbart

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om en nationell plan för infrastrukturen för åren 2018–2029. Det är en satsning på totalt 700 miljarder och den största järnvägssatsningen i modern tid. För södra Sverige som omfattas av länen Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne innebär det flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg såväl som satsning på flera vägsträckor. Detta är möjligt då regeringen satsar 100 miljarder mer än i förra planperioden.

Regeringen gör stora satsningar i södra Sverige. Regeringens mål är att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm och Göteborg respektive Malmö bättre knyts samman med moderna och hållbara kommunikationer med korta restider som främjar en tydlig överflyttning av resor från flyg till tåg. En utbyggnad ska ske i en takt som ekonomin tillåter och på ett kostnadseffektivt sätt.

I den nationella planen för 2018–2029 ingår därför bl.a. påbörjan av en ny stambana Hässleholm-Lund som ger ökad kapacitet på den idag hårt trafikerade sträckan. En förändring från Trafikverkets förslag är att Sydostlänken ingår i planen. Det är en ny järnvägsförbindelse mellan södra stambanan vid Älmhult och Blekinge kustbana väster om Karlshamn med stor betydelse för industrin. Satsningar görs även på den befintliga södra stambanan bl.a. för ökad kapacitet mellan Lund och Malmö (Lund-Flackarp och Flackarp-Arlöv).

Regeringen har även beslutat att Trafikverket bör göra bristanalys och fortsätta att utreda stråket kust till kustbanan. Utredningsarbetet bör ha som målsättning att detta stråk är så pass utrett att det kan övervägas i nästa planeringsomgång och planrevidering. Utöver åtgärder i gällande plan på E22 ingår även nya etapper på E22 i Kalmar och Blekinge. De kollektivtrafik- och cykelåtgärder som Sverigeförhandlingen har slutit avtal om med Malmö kommun, Lunds kommun, Helsingborgs stad och Region Skåne får statlig medfinansiering genom planbeslutet. Det gäller Malmöpendeln med ny station i Rosengård och åtta stadsbusslinjer som ska försörjas med el, varav fyra är så kallade Bus Rapid Transit (BRT)-linjer, 2 BRT-linjer i Helsingborg, Spårväg Lunds C-EES samt cykelobjekt i Malmö, Lund och Helsingborg.

Större investeringar

Tabell. Av regeringen utpekade större investeringar över 100 miljoner kronor i nationell plan för transportsystemet 2018–2029 i södra Sverige

Trafikslag Järnvägsstråk/vägnummer Objekt
Järnväg Hässleholm-Lund, höghastighetsbana
Järnväg Älmhult-Olofström Älmhult-Olofström-Blekinge kustbana (Sydostlänken, etapp 1), elektrifiering och upprustning samt ny bana
Järnväg Västkustbanan Maria - Helsingborg C, dubbelspår
Järnväg Västkustbanan Ängelholm-Maria, dubbelspårsutbyggnad (inkl. Romaresväg)
Järnväg Södra Stambanan Flackarp-Arlöv, utbyggnad till flerspår
Järnväg Södra Stambanan Alvesta, triangelspår
Järnväg Södra Stambanan Malmö godsbangård, utbyggnad av spår 58
Järnväg Södra Stambanan Lund (Högevall) - Flackarp, fyrspår
Järnväg Skånebanan Kapacitetsåtgärder i Skåne
Järnväg Skånebanan Åstorp-Hässleholm, 160 km/tim
Järnväg Skånebanan Hässleholm-Helsingborg, förlängt mötesspår och höjd hastighet
Järnväg Kust till kustbanan Skruv, mötesstation
Järnväg Jönköpingsbanan Falköping-Sandhem-Nässjö, hastighetsanpassning 160 km/tim och ökad kapacitet
Järnväg Jönköping gbg - Vaggeryd Värnamo – Jönköping/Nässjö, elektrifiering och höjd hastighet
Järnväg Blekinge kustbana Blekinge kustbana. Mötesspår och hastighetshöjning (Etapp 1)
Järnväg Kontinentalbanan Kontinentalbanan, miljöskademål
Järnväg Kontinentalbanan Kontinentalbanan, persontrafikanpassning
Järnväg Godsstråket genom Skåne och Marieholmsbanan Åstorp-Teckomatorp, etapp 2 och 3 och Marieholmsbanan
Järnväg Sverigeförhandlingen Malmöpendeln Lommabanan - etapp 2
Järnväg Sverigeförhandlingen Spårväg Lund C-ESS
Väg E22 E22 Hurva-Vä etapp Linderöd - Vä, Sätaröd-Vä och förbi Linderöd
Väg E22 E22 Ronneby Ö-Nättraby
Väg E22 E22 förbi Bergkvara
Väg E22 E22 Lösen-Jämjö
Väg E22 E22 Fjälkinge-Gualöv
Väg E22 E22 Trafikplats Lund S
Väg E22 E22 Gladhammar-Verkebäck
Väg E22 E22 Trafikplats Ideon
Väg E4 E4 Trafikplats Ljungarum, genomgående körfält
Väg E4 E4 Ljungby-Toftanäs
Väg E6 E6 Trafikplats Flädie (Lund-Flädie)
Väg E65 E65 Svedala-Börringe
Väg Rv 25 Rv 25 Sjöatorp-Alvesta V (inkl trafikplats)
Väg Rv 25 Rv 25 Boasjön-Annerstad
Väg Rv 25 Rv 25 Österleden i Växjö
Väg Rv 26 Rv 26 Månseryd-Mullsjö
Väg Rv 26 Rv 26 Mullsjö-Slättäng
Väg Rv 26 Rv 26 Hedenstorp-Månseryd
Väg Rv 40 Rv 40 förbi Eksjö
Väg Rv 40 Rv 40 Nässjö-Eksjö
Väg Cykelled Kattegattleden
Väg Sverigeförhandlingen Malmö, Stadsbusslinje (EL-MEX-och EL-bussar)
Väg Sverigeförhandlingen Superbussar i Skåne, åtgärder i statlig infrastruktur
Väg Sverigeförhandlingen Malmö cykelobjekt
Väg Sverigeförhandlingen Helsingborg, kollektivtrafik
Väg Sverigeförhandlingen Helsingborg cykelobjekt
Väg Sverigeförhandlingen Lund cykelobjekt (cykelbanor och cykelgarage)

Trafikverkets planer för större reinvesteringar

Inom de ekonomiska ramar som regeringen har beslutat om för vidmakthållande av vägar och järnvägar planerar Trafikverket enligt förslaget till nationell plan att genomföra större reinvesteringsåtgärder i södra Sverige enligt tabell nedan.

Tabell. Namngivna reinvesteringar i södra Sverige under planperioden

Markarydsbanan, Eldsberga-Hässleholm, kontaktledning
Älmhult-Olofström, spår
E22, bro över Helge å, Kristianstad
Väg 137, Ölandsbron
Södra stambanan, Älmhult-Hässleholm, kontaktledning

Trafikverkets planer för trimnings- och miljöåtgärder i befintlig infrastruktur (åtgärder som kostar mindre än 100 miljoner kr)

Inom de ekonomiska ramar som regeringen har beslutat om för trimnings- och miljöåtgärder planerar Trafikverket enligt förslaget till nationell plan att t.ex. genomföra åtgärder i södra Sverige enligt tabell nedan. Därutöver planeras och beslutas åtgärder av Trafikverket löpande under planperioden.

Tabell. Trimnings- och miljöåtgärder i södra Sverige under planperioden

Några exempel på trimnings- och miljöåtgärder under planperioden
Sävsjö station, tillgänglighetsanpassning
E65, faunapassage
Mellanblocksignal Alvesta–Rydaholm
E22, mötesseparering
Forserum, planskild plattformsförbindelse

Utpekade bristanalyser

Regeringen har beslutat att Trafikverket bör göra följande bristanalyser och fortsätta att utreda de stråk, noder eller motsvarande som beskrivs nedan i södra Sverige. Utredningsarbetet bör ha som målsättning att dessa stråk, noder eller motsvarande är så pass utredda att de kan övervägas i nästa planeringsomgång och planrevidering.

Tabell. Utpekade bristanalyser i södra Sverige

Kust till kustbanan, bristande kapacitet, punktlighet och robusthet

Ekonomisk ram för länsplanerna i södra Sverige

Regeringen har fastställt den definitiva ekonomiska ramen för regional transportinfrastruktur i Blekinge län till 532 miljoner kronor, i Jönköpings län till 1378 miljoner kronor, i Kalmar län till 931 miljoner kronor, i Kronobergs län till 768 miljoner kronor och i Skåne län till 4442 miljoner kronor. Länen ansvarar för prioritering av dessa medel i respektive länsplan. Senast den 1 oktober 2018 ska de planeringsansvariga organisationerna i länen fastställa respektive länsplans innehåll.

Kontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth och pressamordnare på Infrastrukturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 65 62
e-post till Karin Boman Röding