Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringens infrastruktursatsningar – så bygger vi Stockholm och Gotland starkt och hållbart

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om en nationell plan för infrastrukturen för åren 2018–2029. Det är en satsning på totalt 700 miljarder och den största järnvägssatsningen i modern tid. För Stockholmsområdet innebär det flera nya järnvägsbyggen och en upprustning och modernisering av befintlig järnväg såväl som satsning på flera vägsträckor och sjöfart. Detta är möjligt då regeringen satsar 100 miljarder mer än i förra planperioden.

I Stockholm pågår flera stora projekt och nyligen öppnades Citybanan för trafik. Med den nya planen tillkommer ytterligare nya investeringar i järnväg och en upprustning av "Getingmidjan". Andra större satsningar är kapacitetsförstärkningar på motorvägsbron E4/E20 över Södertälje kanal. Trafikverket får också i uppgift att utreda behov av en ny bro över Södertälje kanal för minskad sårbarhet inför nästa planrevidering. I planen ingår även åtgärder som stödjer sjöfarten bl.a. åtgärder i farleden Södertälje-Landsort och Tvärförbindelse Södertörn som knyter samman de södra regiondelarna i Stockholm och gynnar nya Norviks hamn.

De kollektivtrafik- och cykelåtgärder som Sverigeförhandlingen slutit avtal om med Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge kommun, Täby kommun, Vallentuna kommun, Österåkers kommun och Solna stad får statlig medfinansiering genom planbeslutet Avtalen omfattar bl.a. en ny tunnelbanelinje mellan Älvsjö och Fridhemsplan, 100 370 nya bostäder inom kollektivtrafikens influensområden samt 30 cykelobjekt som har koppling till de nya kollektivtrafiksatsningarna.

Större investeringar

Tabell. Av regeringen utpekade större investeringar över 100 miljoner kronor i nationell plan för transportsystemet 2018–2029 i Stockholmsområdet.

Trafikslag Järnvägsstråk/vägnummer Objekt
Järnväg Västra stambanan Västra stambanan, Flemingsberg-Järna, upprustning tunnlar
Järnväg Stockholm Älvsjö-Ulriksdal/ Sundbyberg Tvärspårväg Ost/Saltsjöbanan (statlig medfinansiering)
Järnväg Stockholm Älvsjö-Ulriksdal/ Sundbyberg Roslagsbanan, dubbelspår etapp 1+2 (statlig medfinansiering)
Järnväg Stockholm Älvsjö-Ulriksdal/ Sundbyberg Stockholm C-Sörentorp, ökad kapacitet
Järnväg Stockholm Stockholm Central och Karlberg, funktionsanpassningar efter Citybanan
Järnväg Stockholm Barkarby bytespunkt med anslutning till tunnelbana
Järnväg Stockholm Årstaberg-Flemingsberg, signalåtgärder optimering
Järnväg Stockholm Kollektivtrafik Stockholm, tunnelbaneutbyggnad (statlig medfinansiering)
Järnväg Mälarbanan Tomteboda-Kallhäll, ökad kapacitet
Väg E4/Lv 259 E4/Lv 259 Tvärförbindelse Södertörn
Väg E4/E20 E4/E20 Tomteboda-Bredäng, ITS
Väg E4/E20 Essingeleden, riskreducerande åtgärder för skydd mot fartygskollision
Väg E4/E20 E4/E20 Hallunda-Vårby, Kapacitetsförstärkning till följd av Förbifart Stockholm
Väg E4/E18 E4/E18 Hjulsta-Jakobsberg, Kapacitetsförstärkning till följd av Förbifart Stockholm
Väg E4/E20 E4/E20 Södertäljebron, Kapacitetsförstärkning till följd av Förbifart Stockholm
Väg E4 E4 Förbifart Stockholm
Väg E4 E4/E20 Essingeleden-Södra Länken
Väg E18 E18 Trafikplatser Roslags Näsby och Viggbyholm
Väg E18 E18 Norrtälje Kapellskär
Väg E18 E18 Danderyd-Arninge
Väg E18 E18 Statlig följdinvestering, Arninge hållplats
Sjöfart Farled Södertälje-Landsort
Järnväg Sverigeförhandlingen. Stockholm Älvsjö-Ulriksdal/ Sundbyberg Hagalund, bangårdsombyggnad
Alla/järnväg Sverigeförhandlingen Älvsjö-Fridhemsplan, tunnelbana och nya stationer
Järnväg Sverigeförhandlingen Stockholm, Spårväg syd, kapacitetsutökning för kollektivtrafik
Alla/järnväg Sverigeförhandlingen Roslagsbanan till City, förlängning och nya stationer
Alla/väg Sverigeförhandlingen Stockholm, cykelobjekt
Alla/järnväg Sverigeförhandlingen Hagalund, tunnelbanestation

Trafikverkets planer för större reinvesteringar

Inom de ekonomiska ramar som regeringen har beslutat om för vidmakthållande av vägar och järnvägar planerar Trafikverket enligt förslaget till nationell plan att genomföra större reinvesteringsåtgärder i Stockholmsområdet och Gotland enligt tabell nedan.

Tabell. Namngivna reinvesteringar i Stockholmsområdet under planperioden.

E4, ITS Essingeleden
Väg 277, Lidingöbron
Väg 222, Skurubroarna
Stockholm, Getingmidjan järnväg

Trafikverkets planer för trimnings- och miljöåtgärder i befintlig infrastruktur (åtgärder som kostar mindre än 100 miljoner kr)

Inom de ekonomiska ramar som regeringen har beslutat om för trimnings och miljöåtgärder planerar Trafikverket enligt förslaget till nationell plan att t.ex. genomföra åtgärder i Stockholmsområdet och Gotland enligt tabell nedan. Därutöver planeras och beslutas åtgärder av Trafikverket löpande under planperioden.

Tabell. Trimnings- och miljöåtgärder i Stockholmsområdet under planperioden.

Några exempel på trimnings- och miljöåtgärder
Vattenskydd E4/584 Bornsjön
E4 Motorvägsbro Södertälje, styrning och förvarning
Kameraövervakning av den statliga järnvägen
Tillgänglighetsanpassning busshållplatser etapp 3
Ostkustbanan, hastighetshöjning ytterspåren Kummelby–Karlberg och Uppsala C– Myrbacken

Utpekade bristanalyser

Regeringen har beslutat att Trafikverket bör göra följande bristanalyser och fortsätta att utreda de stråk, noder eller motsvarande som beskrivs nedan i Stockholmsområdet och Gotland. Utredningsarbetet bör ha som målsättning att dessa stråk, noder eller motsvarande är så pass utredda att de kan övervägas i nästa planeringsomgång och planrevidering.

Tabell. Utpekade bristanalyser under planperioden.

Stockholm–riksgränsen–Oslo, kapacitetsproblem och långa restider
Storstockholm - tillgänglighets-, miljö- och kapacitetsbrister i transportsystemet
Södra Stockholmsregionen, kapacitetsbrister i järnvägssystemet på längre sikt inklusive följdeffekter av nya stambanor
Ostkustbanan, Stockholm–Arlanda–länsgränsen Uppsala, kapacitetsbrister
E4/E20 vägbro över Södertälje kanal - sårbarhet

Ekonomisk ram för länsplanerna i Stockholmsområdet och Gotland

Regeringen har fastställt den definitiva ekonomiska ramen för regional transportinfrastruktur i Stockholms län till 8571 miljoner kronor och i Gotlands län till 224 miljoner kronor. Länen ansvarar för prioritering av dessa medel i respektive länsplan. Senast den 1 oktober 2018 ska de planeringsansvariga organisationerna i länen fastställa respektive länsplans innehåll.

Kontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth och pressamordnare på Infrastrukturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 65 62
e-post till Karin Boman Röding