Rättsväsendet

Rättsväsendet omfattar de institutioner som ansvarar för rättssäkerhet och rättstrygghet i Sverige, det vill säga polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det innebär att förebygga och bekämpa brottslig verksamhet, utreda brott, verkställa påföljder samt ge stöd till brottsoffer.

Aktuellt om rättsväsendet

  • Regeringen utser Martin Holmgren till ny generaldirektör för Kriminalvården

    – Martin Holmgren har genom sina tidigare uppdrag goda kunskaper om det svenska rättsväsendet och den svenska förvaltningsmodellen. Jag är glad över att han har tackat ja till att leda Kriminalvården, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

    Kriminalvården är en central del av rättskedjan. Myndigheten har en viktig uppgift i att verkställa utdömda påföljder men också att tillsammans med andra aktörer i samhället bidra till att återfallen i brott ska minska. Samtidigt står myndigheten inför stora utmaningar till följd av en snabbt ökande beläggning i anstalt och häkte. Ett intensivt arbete för att öka antalet platser både på kort och lång sikt pågår.

  • Enklare att kamerabevaka i kollektivtrafik och på flygplatser

    Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss till Lagrådet med förslag som gör det enklare att använda kamerabevakning i kollektivtrafiken och på flygplatser. Lagförslaget innebär att kamerabevakningslagen ändras så att kravet på tillstånd för kamerabevakning på sådana platser tas bort.

    Kamerabevakning kan både förebygga brottslighet och underlätta utredningsarbetet när brott väl har begåtts. Kamerabevakning kan också leda till en ökad trygghet och få fler människor att resa med kollektivtrafiken.

Ett ytterligare förstärkt straffrättsligt skydd mot sexuella kränkningar

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har gett en särskild utredare i uppdrag att överväga ytterligare åtgärder för att förstärka det straffrättsliga skyddet när det gäller sexuella kränkningar.

Det har nyligen skett omfattande förändringar av sexualbrottslagstiftningen. Men arbetet med att skapa ett heltäckande och tydligt straffrättsligt skydd mot alla typer av sexuella kränkningar måste fortsätta. Det måste också säkerställas att straffskalorna för den här typen av brottslighet stämmer överens med dagens syn på brotten.

Avskaffad preskription för våldtäkt och könsstympning mot barn och skärpt straff för grovt barnpornografibrott

Enligt regeringens förslag ska preskription avskaffas för våldtäkt, grov våldtäkt och könsstympning av kvinnor, om brottet begåtts mot en person som inte fyllt 18 år. Detta ska gälla också för brott som begåtts före lagändringen. En proposition har överlämnats till riksdagen.

– En gärningsman ska veta att om han begår övergrepp mot ett barn, så kan lagen nå honom även långt in i framtiden, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

Regeringen har beslutat om att tillsätta en utredning om en bred översyn av reglerna om utredningar mot barn som begår brott. Allvarliga brott som begås av barn under 15 år bör alltid utredas av polis. Det ska också ses över om fler fall ska prövas i domstol genom så kallad bevistalan. Utredningen är en del av regeringens 34-punktsprogram om åtgärder mot gängkriminaliteten.

Regeringen vill ge polisen bättre möjligheter till husrannsakan

Polisens möjligheter att göra husrannsakan för att söka efter skjutvapen och sprängämnen ska utredas. Regeringen vill ge polisen större befogenheter att genomföra husrannsakningar i kriminella miljöer för att förebygga och förhindra skjutningar och sprängningar. Det presenterade inrikesminister Mikael Damberg vid en direktsänd pressträff i dag.

Innehåll om rättsväsendet

Prenumerera

Totalt 2507 träffar.