Transportsektorn elektrifieras

Transportsektorn står för nära en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser i dag. Kraftfulla åtgärder behövs för att utsläppen från transporter ska minska i snabbare takt. Elektrifiering är en viktig del av lösningen. För att elektrifieringen ska lyckas krävs att såväl offentlig som privat sektor växlar upp samarbetet och gör sin del. Därför intensifierar regeringen arbetet med att elektrifiera transportsektorn.

Ansvariga statsråd
Tomas Eneroth
Ansvariga departement
Infrastruktur­departementet
  • Regeringen ökar tempot i elektrifieringsarbetet

    Regeringen ökar tempot i elektrifieringen av transportsektorn för att nå klimatmålen och fasa ut fossila bränslen. En rad insatser görs. Ekonomiskt stöd ges för att underlätta köp av elfordon och för att bygga ut laddinfrastruktur. Den första permanenta elvägen planeras stå färdig i slutet av 2025. Arbete pågår för att utforma regler för elvägar. Regeringens elektrifieringskommission involverar aktörer och bidrar till att påskynda elektrifieringen av transportsektorn.

Foto: Göteborg Energi

Elektrifieringskommissionen

Regeringen har inrättat en Elektrifieringskommission för att påskynda arbetet med elektrifiering av de tunga vägtransporterna och transportsektorn som helhet. Kommissionen ska i samråd med berörda aktörer identifiera åtgärder som de kan vidta för att takten i elektrifieringen på transportområdet ska öka. Analysen ska innefatta person- och godstransporter inom samtliga trafikslag och elektrifiering med samtliga relevanta tekniker för eldrift av transporter, inklusive vätgasteknik.

Kommissionen ska särskilt fokusera på hur regionala godstransporter, de statliga vägarna, för industrin viktiga stråk och transporter i bygg- och anläggningsprojekt kan elektrifieras

Foto: Christian Andersson/EON

Stationär laddning

Utbyggnaden av laddinfrastruktur bör ske i sådan takt att brist inte blir ett hinder för elektrifieringen av transportsektorn.

Foto: Sten Jansin

Elvägar

Elvägar möjliggör överföring av el till fordon för framdrivning och laddning av batterier under färd. Den första permanenta elvägen planeras stå färdig i slutet av 2025. Parallellt pågår arbete för att utforma regler för elvägar och planering av hur en etappvis utbyggnad skulle kunna ske. Den 1 september överlämnade Elvägsutredningen sitt betänkande Regler för statliga elvägar (SOU 2021:73) till regeringen. Utredningen har remitterats. Nedan publiceras inkomna remissvar.

Foto: Kentaroo Tryman/Johner

Elektrifieringsstrategi

Regeringen tar fram en nationell strategi för elektrifiering. Utgångspunkten är att bidra till en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering som bidrar till klimatmålen 2030, 2040 och 2045. Strategin ska ta ett helhetsgrepp om förutsättningarna i energisektorn och redovisa en plan för eventuella hinder för att möjliggöra en ökad elektrifiering av transporter och andra verksamheter med stora utsläpp, inklusive industrin.

Innehåll om Transportsektorn elektrifieras

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 87 träffar.