Planering för elvägar och snabbladdning

Publicerad

Utbyggnaden av laddinfrastruktur bör ske i en takt som gör att den inte blir ett hinder för elektrifieringen av transportsektorn. Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att inleda planering för utbyggnad av ca 3000 km elväg längs det statliga vägnätet. Trafikverket ska också analysera behovet av laddinfrastruktur för snabbladdning av tunga fordon längs större vägar.

Fotot visar ett spår på en el-väg
Elvägar är ett sätt att minska utsläppen från bland annat tung godstrafik. Foto: Elonroad

Planering för en utbyggnad av elvägar

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att ta fram ett förslag till en samhällsekonomiskt effektiv plan för elektrifiering av delar av det statliga vägnätet. Planen ska göras med inriktningen att 2 000 kilometer av de mest trafikerade stråken längs det statliga vägnätet är elektrifierade med elväg senast år 2030 och ytterligare 1 000 kilometer är elektrifierade senast år 2035. Planen ska också göras med inriktningen att denna elektrifiering ska leda till en halvering av utsläppen av växthusgaser från tung vägtrafik.

Behovet av snabbladdare för tunga fordon, som kan öka fordonens räckvidd ytterligare och därigenom samspela med elvägarna, ska beaktas.

Stråk som leder till viktiga hamnar och kombiterminaler för omlastning till sjöfart och järnväg ska prioriteras.

I uppdraget ingår

  • att analysera var och till vilka elnät vägelen kan anslutas,
  • att beakta och redovisa på vilket sätt val av elvägsteknik påverkar förutsättningarna att påskynda elektrifieringen av transportsektorn, och
  • att redovisa trafikprognoser för alla typer av fordon som väntas använda elen på vägarna fram till 2037.

Trafikverket ska genomföra uppdraget med stöd av Elsäkerhetsverket, Statens energimyndighet, Affärsverket svenska kraftnät och Transportstyrelsen.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 februari 2021.

Uppdrag att planera för en utbyggnad av elvägar

Kommittédirektiv elvägar

Snabbladdning av tunga fordon längs större vägar

Regeringen har uppdragit åt Trafikverket att analysera behovet av laddinfrastruktur för snabbladdning av tunga fordon längs större vägar. Utbyggnaden av laddinfrastruktur bör ske i sådan takt att den inte blir ett hinder för elektrifieringen av transportsektorn.

Trafikverket ska bedöma hur laddinfrastruktur för snabbladdning av tunga fordon längs större vägar förväntas utvecklas, analysera vilka nyttor, kostnader och andra konsekvenser som en utbyggnad av snabbladdare för tunga fordon längs större vägar är förknippad med samt möjliga affärsmodeller. Eventuella åtgärder som kan främja en samhällsekonomiskt effektiv utbyggnad ska analyseras.

I uppdraget ingår även att analysera om det finns fördelar med att samordna utbyggnaden av snabbladdning för tunga fordon med utbyggnaden av snabbladdning för personbilar och lämna på förslag på hur en sådan samordning kan genomföras.

Den del av uppdraget som avser samordning med utbyggnaden av snabbladdning för personbilar längs större vägar ska redovisas senast den 13 december 2020.

Uppdraget ska i övrigt redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 februari 2021.

Uppdrag att analysera behovet av laddinfrastruktur för
snabbladdning av tunga fordon längs större vägar

 

Fotot visar en el-lastbil på en snöig väg.
. Foto: John Norrby

Åter till huvudsidan