En reformerad arbetsrätt

Publicerad

Arbetsrätten anpassas till dagens arbetsmarknad för att möta ett ökat behov av flexibilitet och trygghet. Arbetsgivare får ökad flexibilitet och bättre möjlighet att anpassa kompetensen efter verksamhetens behov, samt lägre kostnader vid uppsägning. Arbetstagare får ökad trygghet. Allmän visstidsanställning avskaffas och ersätts med särskild visstidsanställning, som mycket snabbare övergår till tillsvidareanställning – tiden halveras. Steg tas för att reglera hyvling och för att förebygga att inhyrning av arbetskraft permanentas. Heltidsanställning blir norm.

Foto: Folio images.

Uppsägning från arbetsgivarens sida

En uppsägning från arbetsgivaren ska grunda sig på sakliga skäl. Sakliga skäl kan vara arbetsbrist, eller förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen. Det övergripande syftet är att för såväl arbetsgivare som arbetstagare öka förutsebarheten med avseende på bedömningen av om det finns tillräckliga skäl för uppsägning.

Begreppet saklig grund ersätts med sakliga skäl. När det gäller uppsägning på grund av arbetsbrist görs inte någon ändring i sak.

Frågan om det finns personliga skäl för uppsägning ska avgöras med utgångspunkt från om arbetstagaren utifrån en helhetsbedömning enligt nuvarande rättspraxis gjort sig skyldig till ett tillräckligt allvarligt brott mot anställningsavtalet, samt om den anställde insett eller bort inse detta.

Dagens krav på att arbetsgivare ska vidta mindre ingripande åtgärder innan uppsägning kvarstår. Som utgångspunkt ska arbetsgivare dock, vid omplacering med anledning av personliga skäl, anses ha uppfyllt sin omplaceringsskyldighet genom ett erbjudande om omplacering, om inte särskilda skäl föreligger.

Reglerna om sakliga skäl för uppsägning ska vara dispositiva, på så sätt att avvikelser bara får ske enligt kollektivavtal där arbetstagarsidan har företrätts av en sammanslutning av centrala arbetstagarorganisationer enligt 6 § tredje stycket MBL, dvs. huvudorganisationer och förhandlingskarteller. För statligt anställda är reglerna om sakliga skäl för uppsägning inte dispositiva eftersom grundläggande bestämmelser om statligt anställdas rättsställning ska meddelas i lag.

Turordning vid uppsägning

Vid uppsägning pga. arbetsbrist ska arbetsgivare kunna undanta tre arbetstagare som har särskild betydelse för den fortsatta verksamheten från reglerna om turordning för uppsägning. Detta ska gälla alla arbetsgivare, oavsett antal anställda. För ett nytt sådant undantag från turordningsreglerna ska det behöva gå minst tre månader.

Avvikelser från turordningsreglerna ska kunna göras genom kollektivavtal.

Tvister om ogiltigförklaring

En anställning upphör vid uppsägningstidens slut, även om uppsägningen är tvistig. Anställningen kommer därmed inte som idag att bestå under tvistens gång och arbetsgivaren behöver därmed inte betala lön under en pågående tvist om uppsägning. Arbetstagare har fortsatt möjlighet att ogiltigförklara en felaktig uppsägning eller avskedande.

Eftersom anställningen inte kan bestå under en tvist bedöms en höjning av skadestånden för felaktiga uppsägningar och avskedanden behöva ske.

Den som tvistar om giltigheten av en uppsägning ska inte kunna stängas av från rätten till arbetslöshetsersättning. Det ska inte heller kunna ske för den vars arbete har upphört genom en överenskommelse sedan arbetsgivaren tagit initiativ till att skilja arbetstagaren från arbetet. 

Omreglering till lägre sysselsättningsgrad (s.k. hyvling)

När arbetsgivare omorganiserar en driftsenhet som innebär att arbetstagare vars arbetsuppgifter är lika ska erbjudas lägre sysselsättningsgrad, ska arbetsgivaren iaktta särskilda turordningsregler.

Vid erbjudande om omreglerad sysselsättningsgrad ska arbetstagare ha rätt till omställningstid, som ska vara lika lång som den uppsägningstid som skulle ha gällt vid uppsägning från arbetsgivarens sida dock max tre månader. Arbetstagare bibehåller tidigare sysselsättningsgrad och anställningsförmåner under omställningstiden.

Avvikelser från reglerna om turordning och omställningstid ska kunna göras genom kollektivavtal.

Tidsbegränsade anställningar

Anställningsformen allmän visstidsanställning upphör och ersätts med den nya anställningsformen särskild visstidsanställning. En särskild visstidsanställning övergår snabbare till en tillsvidareanställning än vad som gäller för allmän visstidsanställning - tiden halveras. Övergång till tillsvidareanställning sker när arbetstagaren har varit anställd i särskild visstidsanställning i sammanlagt mer än tolv månader, under en femårsperiod eller under en period då arbetstagaren har haft tidsbegränsade anställningar i form av särskild visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra.

Arbetstagare som haft särskild visstidsanställning mer än nio månader under de senaste tre åren ska ha företrädesrätt till återanställning i ny särskild visstidsanställning. För arbetstagare som har haft tre eller flera särskilda visstidsanställningar under en och samma kalendermånad, ska tiden mellan anställningarna räknas som anställningstid. Arbetsgivare får inte anställa på vikariat i syfte att kringgå denna regel. En arbetsgivare som bryter mot denna regel ska bli skyldig att betala allmänt skadestånd.

Arbetsgivare ska i samband med att anställningen ingås skriftligen upplysa arbetstagaren om att anställningen är en särskild visstidsanställning.

Avvikelser ska kunna göras genom kollektivavtal.

Heltid som norm

Heltidsanställning ska enligt lagens om anställningsskydd vara huvudregel, om inget annat avtalas. Arbetstagare ska ha rätt till en skriftlig förklaring om en anställning inte omfattar heltid.

Uthyrning av arbetstagare

En anställd hos ett bemanningsföretag som, i 24 månader under en period om 36 månader, varit placerad på samma driftsenhet hos ett kundföretag ska erbjudas tillsvidareanställning hos kundföretaget. Om erbjudandet accepteras upphör anställningen hos bemanningsföretaget när anställningen hos kundföretaget tillträds. Kundföretaget kan som alternativ erbjuda arbetstagaren en ersättning motsvarande två månadslöner.

Kundföretagets skyldigheter ska fullgöras inom en månad efter det att arbetstagaren kvalificerat sig för erbjudandet. Om kundföretaget inte fullgör sin skyldighet är arbetstagaren berättigad till skadestånd.

Frågor och svar om omställningspaketet

Omställningspaketet handlar om en reformerad arbetsrätt, ett nytt omställningsstudiestöd och ett nytt grundläggande omställnings- och kompetensstöd. Här kan du ta del av frågor och svar om de olika delarna.

Trygghet och omställning

Omställningspaketet för långsiktigt förbättrad flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden har sin grund i en överenskommelse mellan fack och arbetsgivare på den privata arbetsmarknaden. Alla arbetstagare får bättre förutsättningar till omställning och kompetensutveckling genom hela arbetslivet och Sveriges konkurrenskraft stärks.