Omställnings- och kompetensstöd

Uppdaterad

Arbetstagare ges möjlighet att ta del av grundläggande omställnings- och kompetensstöd för att stärka sin framtida ställning på arbetsmarknaden. Stöd i form av rådgivning och vägledning ska bland annat underlätta omställning och övergång till nytt arbete eller utbildning både för anställda och för anställda vars anställning är på väg att löpa ut eller upphöra. Arbetsgivare som finansierar omställnings- och kompetensstöd ska kunna få ersättning.

Foto: Folio images.

Arbetstagare som omfattas av kollektivavtal har i dag i många fall möjlighet att genom omställningsorganisationer kvalificera sig för omställningsstöd som finansieras av arbetsgivaren. Arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal har inte denna möjlighet, vilket skapar en obalans i arbetstagarnas förutsättningar att ställa om och att utveckla sin kompetens.

För att fler arbetstagare på arbetsmarknaden ska omfattas av stöd och skapa en likvärdighet avseende grundläggande omställnings- och kompetensstöd mellan dem som omfattas av kollektivavtal och dem som inte gör det införs ett nytt offentligt grundläggande omställnings- och kompetensstöd för arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal. En offentlig omställningsorganisation inrättas för att tillhandahålla det offentliga stödet. Det nya stödet ska omfatta både anställda arbetstagare och arbetstagare vars anställning har upphört. För att få tillgång till stödet ska ett arbetsvillkor, som innebär att arbetstagaren ska ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under varje kalendermånad under minst tolv månader inom en ramtid på 24 månader före ansökan om stöd, vara uppfyllt. Villkoret ska kunna styrkas såväl med intyg om arbetad tid som med inkomstuppgifter. Stödet ska vara tillgängligt för arbetstagare som inte har fyllt 65 år. Stöd ska kunna ges inom högst tolv månader och arbetstagaren ska kunna återkvalificera sig för stöd efter att ha uppfyllt ett nytt arbetsvillkor. Den offentliga omställnings­organisationen ska ha möjlighet att vid behov prioritera stöd till arbetstagare vars anställning är på väg att löpa ut eller har upphört.

De grundläggande tjänsterna som tillhandahålls av den nya offentliga omställningsorganisationen ska bestå av vägledning, rådgivning och förstärkt stöd. Förstärkt stöd ska kunna ges till arbetstagare som sagts upp eller vars anställning upphört och som har särskilda behov till följd av ohälsa eller sjukdom.

Kammarkollegiet ska tillhandahålla stöd

Den nya offentliga omställningsorganisationen organiseras vid Kammar­kollegiet. Myndigheten ska inrätta ett rådgivande organ som ska bistå Kammarkollegiet i frågor inom det grundläggande omställnings- och kompetensstödet.

Arbetsgivare som finansierar omställnings- och kompetensstöd ska kunna få ersättning

Arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal kommer att kunna få stöd av den offentliga omställningsorganisationen. De arbetsgivare som finansierar befintliga omställningsorganisationer har gjort ett motsvarande åtagande för arbetstagare som omfattas av kollektivavtal. I och med det nya omställningspaketet kommer alla arbetsgivare, som finansierar omställnings- och kompetens­stöd som motsvarar det offentliga stödet ska kunna få ersättning, oavsett om stödet riktar sig till arbetstagare som omfattas av kollektivavtal eller inte. För att säkerställa att omställningsorganisationer tillhandahåller stöd som väsentligen motsvarar grundläggande omställnings- och kompetens­­stöd ska omställningsorganisationer kunna ansöka om registrering. Arbetsgivare som betalar in avgifter till registrerade omställningsorganisationer kan ansöka om ersättning för dessa. Ersättning ska uppgå till högst 0,15 procent av lönesumman. Kostnaden för ersättningen kommer att utgöra en utgift i statens budget. Kammarkollegiet ska ansvara för att administrera ersättningen, och sträva efter en administrativt enkel och effektiv process för ansökan, beviljande och utbetalning.

Frågor och svar om omställningspaketet

Omställningspaketet handlar om en reformerad arbetsrätt, ett nytt omställningsstudiestöd och ett nytt grundläggande omställnings- och kompetensstöd. Här kan du ta del av frågor och svar om de olika delarna.

Trygghet och omställning

Omställningspaketet för långsiktigt förbättrad flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden har sin grund i en överenskommelse mellan fack och arbetsgivare på den privata arbetsmarknaden. Alla arbetstagare får bättre förutsättningar till omställning och kompetensutveckling genom hela arbetslivet och Sveriges konkurrenskraft stärks.