Sanktioner mot Libanon

Det finns två parallella system med sanktioner med olika inriktning som gäller Libanon:

1) restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Libanon samt

2) särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer misstänkta för inblandning i mordet på Libanons förre ministerpresident Rafik Hariri.

1. Restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Libanon

Beskrivning av sanktionerna

Reserestriktioner

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra inresa till eller transitering genom sina territorier av fysiska personer som är ansvariga för undergrävande av demokratin eller rättsstatsprincipen eller som gör sig skyldiga till allvarlig finansiell vanskötsel i Libanon genom någon av de handlingar som anges. Hittills har inga personer förts upp i förteckningen.

Frysning av tillgångar

Frysning av alla penningmedel och ekonomiska resurser som ägs, innehas eller kontrolleras av fysiska personer som är ansvariga för undergrävande av demokratin eller rättsstatsprincipen eller som gör sig skyldiga till allvarlig finansiell vanskötsel i Libanon genom någon av de handlingar som anges. Inga penningmedel eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för eller göras tillgängliga till förmån för någon av de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilagan till rättsakterna. Hittills har inga personer förts upp i förteckningen.

Relevanta EU-dokument

Rådets beslut (Gusp) 2021/1277 innehåller bestämmelser om reserestriktioner och frysning av tillgångar. De unionsrättsliga delarna av dessa bestämmelser regleras i rådsförordning (EU) 2021/1275.

Vänligen se EU Sanctions Map och EUR-Lex (länkar nedan) för uppdaterad information om gällande rättsakter.

Bakgrund till sanktionerna

Libanon befinner sig i en djup kris, såväl politiskt som ekonomiskt, socialt och humanitärt. Den libanesiska befolkningen har drabbats mycket hårt, inte minst i form av en alltmer utbredd fattigdom. Landet saknar en regering som kan ta itu med de omfattande problem som landet står inför. Sedan explosionen i Beirut den 4 augusti 2020 styr en expeditionsministär. Låsningar i den politiska eliten förhindrar tillsättningen av en regering med mandat att genomföra de reformer som är nödvändiga för att vända utvecklingen. Det allvarliga läget riskerar att leda till ökad instabilitet i både Libanon och regionen i stort. Mot denna bakgrund beslutade rådet den 30 juli 2021 att inrätta ovannämnda sanktionsregim. Undantag kan göras i vissa fall, bl.a. av humanitära skäl.

2. Särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer misstänkta för inblandning i mordet på Libanons förre ministerpresident Rafik Hariri.

Beskrivning av sanktionerna

Vapenembargo

Vapenembargot innebär att försäljning, leverans m.m. av vapen är förbjudet till enheter, fysiska och juridiska personer m.fl. i Libanon. Detsamma gäller tillhandahållande av tekniskt och finansiellt bistånd och andra tjänster som rör vapen och därtill hörande materiel. Förbuden gäller inte försäljning, leverans m.m. av varor eller tjänster som ska användas av FN:s interimsstyrka i Libanon (UNIFIL) eller av Libanons väpnade styrkor eller om transaktionen har godkänts av Libanons regering eller UNIFIL. Sådan försäljning, leverans m.m. ska alltid godkännas av behörig nationell myndighet.

Reserestriktioner

För personer som misstänks för inblandning i planeringen, finansieringen, organiseringen eller utförandet av attentatet mot Rafiq Hariri och ett tjugotal ytterligare personer gäller förbud att resa in i eller passera EU. EU:s förteckning över de personer som omfattas av reserestriktioner ska återspegla den förteckning som upprättas och uppdateras av FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté för Libanon. Hittills har inga personer förts upp på sanktionskommitténs förteckning.

Frysning av tillgångar

För personer som misstänks för inblandning i planeringen, finansieringen, organiseringen eller utförandet av attentatet mot Rafiq Hariris och ett tjugotal ytterligare personer ska frysning av deras penningmedel och ekonomiska resurser ske. EU:s förteckning över de personer som omfattas av frysning av tillgångar ska återspegla den förteckning som upprättas och uppdateras av FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté för Libanon. Hittills har inga personer förts upp på sanktionskommitténs förteckning.

Relevanta EU-dokument

EU:s gemensamma ståndpunkt 2005/888/GUSP innehåller bestämmelser om reserestriktioner och frysning av tillgångar. De unionsrättsliga delarna av dessa bestämmelser regleras i rådsförordning (EG) 305/2006.

Rådets gemensamma ståndpunkt 2006/625/GUSP innehåller bestämmelser om vapenembargot med tillhörande förbud mot tekniskt och finansiellt bistånd. De unionsrättsliga delarna av dessa bestämmelser regleras i rådsförordning (EG) 1412/2006. Denna förordning har senare uppdaterats genom rådsförordning (EU) 555/2010 för att anpassas till EU:s allmänna sanktionsriktlinjer.

Vänligen se EU Sanctions Map och EUR-Lex (länkar nedan) för uppdaterad information om gällande rättsakter.

Ansvariga svenska myndigheter

Huvudansvarig myndighet för frågor kring vapenembargot är Inspektionen för strategiska produkter (ISP).

Ansvariga för tillämpningen av reserestriktionerna är Migrationsverket och Sveriges utlandsmyndigheter.

Uppgifter om frysta konton lämnas till Finansinspektionen.

Undantag från frysning av tillgångar kan beviljas av Försäkringskassan.

Länkar till de aktuella myndigheterna finns längre ner på sidan.

Bakgrund till sanktionerna

Den 14 februari 2005 dödades Libanons förre premiärminister Rafiq Hariri och ett tjugotal ytterligare personer i ett bombattentat i Beirut. FN:s säkerhetsråd fördömde attacken och beslutade genom resolution 1636 (2005) om särskilda restriktiva åtgärder mot personer som av säkerhetsrådets sanktionskommitté för Libanon registrerats som misstänkta för inblandning i dådet. Sanktionskommittén har ännu inte registrerat några sådana personer.

Med anledning av kriget i Libanon mellan Hizbollah och Israel sommaren 2006 beslutade FN:s säkerhetsråd om sanktioner mot Libanon genom resolution 1701 (2006), som innefattar ett partiellt vapenembargo förenat med ett förbud mot tillhandahållande av tekniskt bistånd med anknytning till vapenexport.

Kontakt