Sanktioner mot Libanon

Beskrivning av sanktionerna

Vapenembargo

Vapenembargot innebär att försäljning, leverans m.m. av vapen är förbjudet till enheter, fysiska och juridiska personer m.fl. i Libanon. Detsamma gäller tillhandahållande av tekniskt och finansiellt bistånd och andra tjänster som rör vapen och därtill hörande materiel. Förbuden gäller inte försäljning, leverans m.m. av varor eller tjänster som ska användas av FN:s interimsstyrka i Libanon (UNIFIL) eller av Libanons väpnade styrkor eller om transaktionen har godkänts av Libanons regering eller UNIFIL. Sådan försäljning, leverans m.m. ska alltid godkännas av behörig nationell myndighet.

Reserestriktioner

För personer som misstänks för inblandning i planeringen, finansieringen, organiseringen eller utförandet av attentatet mot Rafiq Hariri och ett tjugotal ytterligare personer gäller förbud att resa in i eller passera EU. EU:s förteckning över de personer som omfattas av reserestriktioner ska återspegla den förteckning som upprättas och uppdateras av FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté för Libanon. Hittills har inga personer förts upp på sanktionskommitténs förteckning.

Frysning av tillgångar

För personer som misstänks för inblandning i planeringen, finansieringen, organiseringen eller utförandet av attentatet mot Rafiq Hariris och ett tjugotal ytterligare personer ska frysning av deras penningmedel och ekonomiska resurser ske. EU:s förteckning över de personer som omfattas av frysning av tillgångar ska återspegla den förteckning som upprättas och uppdateras av FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté för Libanon. Hittills har inga personer förts upp på sanktionskommitténs förteckning.

Relevanta EU-dokument

EU:s gemensamma ståndpunkt 2005/888/GUSP innehåller bestämmelser om reserestriktioner och frysning av tillgångar. De unionsrättsliga delarna av dessa bestämmelser regleras i rådsförordning (EG) 305/2006.

Rådets gemensamma ståndpunkt 2006/625/GUSP innehåller bestämmelser om vapenembargot med tillhörande förbud mot tekniskt och finansiellt bistånd. De unionsrättsliga delarna av dessa bestämmelser regleras i rådsförordning (EG) 1412/2006. Denna förordning har senare uppdaterats genom rådsförordning (EU) 555/2010 för att anpassas till EU:s allmänna sanktionsriktlinjer.

Vänligen se EU Sanctions Map och EUR-Lex (länkar nedan) för uppdaterad information om gällande rättsakter.

Ansvariga svenska myndigheter

Huvudansvarig myndighet för frågor kring vapenembargot är Inspektionen för strategiska produkter (ISP).

Ansvariga för tillämpningen av reserestriktionerna är Migrationsverket och Sveriges utlandsmyndigheter.

Uppgifter om frysta konton lämnas till Finansinspektionen.

Undantag från frysning av tillgångar kan beviljas av Försäkringskassan.

Länkar till de aktuella myndigheterna finns längre ner på sidan.

Bakgrund till sanktionerna

Den 14 februari 2005 dödades Libanons förre premiärminister Rafiq Hariri och ett tjugotal ytterligare personer i ett bombattentat i Beirut. FN:s säkerhetsråd fördömde attacken och beslutade genom resolution 1636 (2005) om särskilda restriktiva åtgärder mot personer som av säkerhetsrådets sanktionskommitté för Libanon registrerats som misstänkta för inblandning i dådet. Sanktionskommittén har ännu inte registrerat några sådana personer.

Med anledning av kriget i Libanon mellan Hizbollah och Israel sommaren 2006 beslutade FN:s säkerhetsråd om sanktioner mot Libanon genom resolution 1701 (2006), som innefattar ett partiellt vapenembargo förenat med ett förbud mot tillhandahållande av tekniskt bistånd med anknytning till vapenexport.

Kontakt