Sanktioner mot allvarliga kränkningar av och brott mot de mänskliga rättigheterna

Här finns information om sanktioner mot allvarliga kränkningar av och brott mot de mänskliga rättigheterna.

Beskrivning av sanktionerna

Sanktionerna innebär restriktiva åtgärder mot personer, enheter och organ – inklusive statliga och icke-statliga aktörer – ansvariga för, involverade i eller associerade med allvarliga kränkningar av eller brott mot mänskliga rättigheter.

Sanktionsregimen saknar särskild koppling till ett bestämt land eller en bestämd region. Sanktioner kan därmed införas mot allvarliga kränkningar och brott mot de mänskliga rättigheterna oavsett var de inträffat i världen.

Reserestriktioner

Åtgärder ska vidtas för att förhindra in- och genomresa i EU:s medlemsstater för personer som är ansvariga för allvarliga kränkningar av eller brott mot de mänskliga rättigheterna. Samma restriktioner ska vidtas för personer som tillhandahåller finansiellt, tekniskt eller materiellt stöd till eller på annat sätt är involverade i allvarliga kränkningar av eller brott mot de mänskliga rättigheterna, bland annat genom att planera, leda, beordra, medverka till, förbereda, underlätta eller främja sådana handlingar, eller personer som har samröre med dessa personer.

Behörig myndighet i respektive medlemsstat kan i undantagsfall bevilja in- och genomresa, för att exempelvis uppfylla vissa förpliktelser enligt folkrätten, på basis av brådskande humanitära skäl, eller för att möjliggöra deltagande vid internationella möten och konferenser.

Frysning av penningmedel och ekonomiska resurser och förbud att tillgängliggöra penningmedel och ekonomiska resurser

Alla tillgångar som ägs, innehas eller kontrolleras av personer, enheter eller organ som är ansvariga för allvarliga kränkningar av eller brott mot de mänskliga rättigheterna ska frysas. Tillgångar ska även frysas för personer, enheter eller organ som tillhandahåller finansiellt, tekniskt eller materiellt stöd till eller på annat sätt är involverade i allvarliga kränkningar av eller brott mot de mänskliga rättigheterna, inbegripet genom att planera, leda, beordra, medverka till, förbereda, underlätta eller främja sådana handlingar, eller som har samröre med dessa. Det råder även förbud att direkt eller indirekt tillgängliggöra medel till dessa personer.

Behörig myndighet i respektive medlemsstat kan i undantagsfall bevilja frigörandet av vissa frysta tillgångar, eller besluta tillgängliggörande av medel i enlighet med EU-förordning 2020/1998.

Relevanta EU-dokument

De restriktiva åtgärderna infördes genom rådets beslut (GUSP) 2020/1999 den 7 december 2020 och rådets förordning (EU) 2020/1998 av samma datum.

Vänligen se EU:s sanktionskarta och EUR-Lex för uppdaterad information gällande rättsakter.

Ansvariga svenska myndigheter

Regeringen har uppdragit åt Försäkringskassan, Finansinspektionen och Kommerskollegium att vara behöriga myndigheter för prövning av olika frågor med anknytning till restriktiva åtgärder avseende allvarliga kränkningar av och brott mot de mänskliga rättigheterna.

Försäkringskassan beviljar undantag från frysning av tillgångar, dock inte vad gäller rutinmässig förvaltning (se Finansinspektionen).

Finansinspektionen tar emot uppgifter om frysta konton samt beviljar undantag från frysning av tillgångar vad gäller rutinmässig förvaltning.

Kommerskollegium beviljar tillstånd till frigörande från frysning av tillgångar avseende andra än fysiska personer (juridiska personer, enheter och organ), dock inte för rutinmässig förvaltning (se Finansinspektionen).

Bakgrund till sanktionerna

Den 9 december 2019 kom Europeiska unionens råd överens om att arbetet skulle inledas för att ta fram en global EU-sanktionsregim mot allvarliga kränkningar av och brott mot de mänskliga rättigheterna.

Att en sådan sanktionsregim ska tas fram anges också i EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati för perioden 2020–2024, som antogs av rådet den 19 november 2020.

Mot denna bakgrund antog Europeiska unionens råd den 7 december 2020 beslut (Gusp) 2020/1999 och förordning (EU) 2020/1998 av samma datum. I dessa fastställs en ram för riktade restriktiva åtgärder mot allvarliga kränkningar av och brott mot de mänskliga rättigheterna.