Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att genomföra utbildningsinsatser för att i högre grad synliggöra barn som har bevittnat våld och andra övergrepp i nära relationer

Ladda ner:

Brottsoffermyndigheten ges i uppdrag att genomföra utbildningsinsatser för att barn som har bevittnat våld och andra övergrepp i nära relationer i högre grad ska synliggöras i förundersökningar om sådana brott och därmed förbättra dessa barns möjligheter att få brottsskadeersättning samt annat stöd och skydd. Utbildningsinsatserna ska riktas till personal vid främst länspolismyndigheterna och Åklagarmyndigheten. Uppdraget ingår i regeringens arbete för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

En delredovisning av uppdraget ska ges in till Regeringskansliet (Justitiedepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 30 mars 2012. Redovisningen ska innehålla utbildningsinsatsernas planerade innehåll, tänkta målgrupp och beräknade kostnader.

Uppdraget ska vara slutfört och redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 30 december 2013.